Ups, ta oferta już wygasła

18-09-2021 - 20-09-2021
do 4 osób
Tutaj bez zwierząt
Oferta rezerwacji
Cena całkowita za pobyt:

580

Wysokość przedpłaty:

174

Pozostała kwota do zapłaty:

406

Oferta obejmuje:

Oferta obejmuje 2 nocleg z śniadaniem dla 2 dorosły

Regulamin i zasady anulacji:

Regulamin pobytu w Owczarni LEFEVRE W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Rezerwacja i warunki płatności 1. Rezerwacji noclegów Gość może dokonać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy owczarnialefevre@gmail.com, przez stronę Facebook oraz Messenger Owczarni LEFEVRE. 2. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu w ciągu 3 dni wpłaty zadatku w wysokości 30% kwoty należnej za cały pobyt. 3. W przypadku braku wpływu zadatku na konto bankowe w ciągu 3 dni, rezerwacja ulega anulacji. 4. Pozostałą część należności za pobyt (tj. 70% kwoty pobytu) można zapłacić na miejscu gotówką w dniu zameldowania lub przelewem tuż przed przyjazdem taka by opłata była zaksięgowana na koncie bankowym Owczarni LEFEVRE w dniu przyjazdu. 5. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem regulaminu pobytu w Owczarni LEFEVRE. Anulowanie i zmiana rezerwacji 1. W przypadku rezygnacji Gości z pobytu lub braku możliwości zmiany rezerwacji, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. 2. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy w nowo proponowanym terminie przez Gościa domek nie został już zarezerwowany. W takim przypadku zmiana rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie. 3. W przypadku gdy Gość anuluje rezerwację poniźej 30 dni przed przyjazdem ponosi całkowity koszt planowanego pobytu. 4. Gdy Gość skraca czas pobytu, Gospodarz pobiera pełną opłatę za pobyt, zgodnej z wcześniejszymi ustaleniami. 5. Zmiana rezerwacji lub całkowita jej anulacja przez Gospodarzy Owczarni LEFEVRE jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, epidemie, pozbawienie przez dostawcę Owczarni LEFEVRE prądu, lub wody. Wówczas Gospodarze mają obowiązek zaproponować inny termin przyjazdu lub odstąpić od umowy zwracając Gościom cały wpłacony zadatek. Postanowienia ogólne 1. Dokonując rezerwacji przez stronę Facebook lub Messenger Owczarni LEFEVRE oraz poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mailowy owczarnialefevre@gmail.com, Gość wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Gospodarzy. 2. O wszelkich usterkach powstałych w domku w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować Gospodarzy. Za usterki powstałe z winy Gościa będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna. 3. Przedmioty pozostawione przez Gościa po opuszczeniu Owczarni LEFEVRE mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Gospodarze przechowają powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 2 miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty przechodzą na własność obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny. 4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, piecyków, farelek itp. niebędących na wyposażeniu domku. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, komputerowych. 5. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność Owczarni LEFEVRE zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszty. 6. Gospodarz może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin. 7. Na terenie Owczarni LEFEVRE za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice. 8. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji klucz do domku, który zobowiązany jest zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zagubienie lub zniszczenie klucza powoduje obowiązek uiszczenia opłaty w wysokści 50zł. 9. Owczarnia LEFEVRE nie wyraża zgody na przyjazd Gości ze swoimi zwierzętami. 10. Gość może zgłaszać w trakcie pobytu w Owczarni LEFEVRE wszelkie uwagi i prośby do Gospodarzy. Informacje szczegółowe dla Gości 1. Domki wynajmowane są na doby, a minimalna długość pobytu to 2 doby. 2. Doba w domku rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 11.00 dnia nastepnego. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do Owczarni LEFEVRE przed godziną 15.00 jednak należy to uzgodnić wcześniej z Gospodarzami. 3. W trakcie pobytu Goście samodzielnie dbają o czystość w domku, a w dniu wyjazdu domek powinien być pozostawiony w stanie ogólnego porządku. 4. Goście zobowiązują się do segregacji śmieci wyprodukowanych przez siebie podczas pobytu. Gospodarz udostępnia Gościom na czas pobytu pojemniki do segregacji odpadów. 5. Goście zobowiązują się do korzystania z domku zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z niego jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji. 6. Goście zobowiązani są każdorazowo zabezpieczyć domek w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych. 
 7. Gość ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną za wszelkiego rodzaju szkody i zniszczenia domku i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. dzieci). 8. Gość nie może bez zgody Gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w Owczarni LEFEVRE dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości. 9. Palenie tytoniu w domkach oraz w budynkach gospodarczych gdzie przebywają zwierzęta i magazynowane jest siano jest surowo zabronione. 10. Podczas ogrzewania domku piecem typu “koza” (palenie drewnem) ze względów bezpieczeństwa należy zachować szczególną ostrożność. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz dzieciom zabrania się zbliżania do paleniska. Szczegółowy regulamin palenia w piecu znajduje się w każdym domku. 11. Gość, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa i przestrzegania ciszy nocnej między godziną 22.00 a 6.00. 12. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności rzeczowej ani materialnej za prywatne rzeczy Gości pozostawione na terenie Owczarni LEFEVRE bez nadzoru. 13. Na terenie Owczarni LEFEVRE wyznaczono bezpłatne i niestrzeżone miejsca do parkowania samochodu. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo pojazdu i możliwe szkody wyrządzone przez osoby trzecie. 14. W przypadku wyjątkowo rażącego zachowania lub chuligańskiego naruszenia zasad, Gospodarz jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z Owczarni LEFEVRE, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Bezpieczeństwo w Owczarni LEFEVRE Owczarnia LEFEVRE jest działającym gospodarstwem rolnym z hodowlą zwierząt. W jego obrębie znajdują się stare budynki gospodarcze, w których znajdują się różne sprzęty rolnicze i ogrodnicze. Z uwagi na bezpieczeństwo prosi się o: - nie wchodzenie do budynków gospodarczych bez wiedzy i obecności gospodarzy - nie zbliżanie się i nie karmienie zwierząt w gospodarstwie (owce, króliki, kury, psy, koty, pszczoły) bez wiedzy i obecności gospodarzy - nie zbliżanie się i nie używanie znajdujących się na terenie Owczarni LEFEVRE maszyn, urządzeń i narzędzi gospodarskich, ogrodniczych i rolniczych. Na terenie Owczarni LEFEVRE magazynowana jest pasza dla zwierząt w formie balotów i kostek siana. Zabrania się wchodzenia, wspinania i skakania po nich w celu zabawy. Istnieje ryzyko niekontrolowanego obsunięcia się balotów czy kostek siana podczas chodzenia po nich za co Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności. Na terenie Owczarni LEFEVRE znajduja się elementy placu zabaw dla dzieci (piaskownica, zjeżdżalnia, bujawki, domek drewniany) , z których mogą korzystać dzieci, ale tylko i wyłacznie pod stałą opieką rodziców. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne nieszczęśliwe wypadki. Na terenie Owczarni LEFEVRE znajduje się staw, którego głębokość w wielu miejscach przekracza 2 m, a jego brzegi mogą być okresowo śliskie i niebezpieczne. Nieostrożność może grozić utonięciem. Dzieci mogą przebywać w pobliżu stawu tylko i wyłącznie pod stałą opieką rodziców. Gospodarze służą wyjaśnieniami oraz radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu, oraz bezpieczeństwa w Owczarni LEFEVRE. Życzymy miłego pobytu