REGULAMIN PORTALU SLOWHOP.COM

 

Obowiązuje od 1 lipca 2021 r. Poprzednią wersję regulaminu znajdziesz tutaj.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym www.slowhop.com.

  1.2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

  1.3. Operator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

  1.4. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług, każdy z Użytkowników zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.


 2. DEFINICJE

  2.1. Operator - Slowhop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krzywe, Krzywe 3, 19-411 Świętajno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000592852, NIP 8471615219, REGON 363261305, kapitał zakładowy 20.000 złotych.

  2.2. Usługodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która oferuje swoje usługi za pośrednictwem Serwisu

  2.3. Klient - osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

  2.4. Użytkownicy – Usługodawcy i Klienci

  2.5. Usługi –usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu polegające na oferowaniu noclegów lub wyjazdów.

  2.6. Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem na wynajem nieruchomości Usługodawcy lub na uczestnictwo w wyjeździe organizowanym przez Usługodawcę.


 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  3.1. Użytkownicy powinni spełniać następujące wymagania techniczne w celu korzystania z Serwisu:

  3.1.1. połączenie z siecią Internet;

  3.1.2. zainstalowana najnowsza wersja przeglądarki internetowa Edge, Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera;

  3.1.3. posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji Zamówienia.

  3.2. Operator zapewnia techniczną platformę umożliwiającą nawiązanie kontaktu Usługodawcom z Klientami, dokonywanie Rezerwacji oraz dodanie swojej oferty Usługi za pośrednictwem Serwisu oraz dokonywanie oceny Użytkowników.

  3.3. Operator umożliwia Usługodawcom dodanie oferty Usługi polegającej na:

  3.3.1. organizacji tematycznego wyjazdu lub aktywności,

  3.3.2. udostępnieniu Klientom oferty noclegu w nieruchomości Usługodawcy.

  3.3.3. udostępnieniu Klientom wizytówki restauracji/atrakcji/miejsca ślubnego/usług.

  3.4. Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych Usługodawców były jak najbardziej aktualne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione przez Usługodawcę informacje nieprawdziwe lub nieaktualne.

  3.5. Po dokonaniu Rezerwacji przez Klienta, na podany przez niego adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie. Skuteczne dokonanie Rezerwacji uzależnione jest od opłacenia pełnej wysokości opłaty wskazanej przez Usługodawcę w Serwisie (przedpłata), chyba że Usługodawca przewiduje płatność w późniejszym terminie (płatność na miejscu).

  3.6. Operator i Usługodawca nie odpowiadają za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych przez Klienta podczas dokonywania Rezerwacji.

  3.7. Usługodawca zobowiązuje się nie podawać danych adresowych, ani płatności Klientowi w celu ominięcia Rezerwacji przez Serwis

  3.8. Usługodawca zobowiązuje się podawać ceny swoich usług na Serwisie identyczne lub niższe niż ceny dostępne bezpośrednio lub w innych kanałach

  3.9. Usługodawca oraz Operator na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r. poz. 827) wyłączają możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem. Zgodnie z ww. przepisem prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania.

  3.10. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klientów za prawidłowe wykonanie Usługi.

  3.11. Klient może dokonać zapłaty za Rezerwację za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU w Serwisie przy dokonaniu Rezerwacji lub, jeżeli Usługodawca przewidział taką możliwość, w trakcie świadczenia Usługi określonej w pkt 3.3. Regulaminu.

  3.12. Wszystkie ceny podane w Serwisie zawierają podatek VAT.


 4. REJESTRACJA

  4.1. Treść umieszczoną w Serwisie można przeglądać bez uprzedniej rejestracji.

  4.2. W celu korzystania z Serwisu polegającego na dokonaniu Rezerwacji przez Klienta lub dodania Usługi przez Usługodawcę wymagane jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie i założenie konta oraz zaakceptowanie Regulaminu.

  4.3. Wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że:

  4.3.1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

  4.3.2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  4.3.3. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

  4.4. Dokonując rejestracji użytkownik może udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub w celach handlowych przez Operatora.


 5. KONTO UŻYTKOWNIKA

  5.1. Operator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie wybranej przez Użytkownika. Umowa o świadczenie przez Operatora nieodpłatnej usługi polegającej na obsłudze konta Użytkownika zostaje zawarta z dniem utworzenia konta Użytkownika .

  5.2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

  5.3. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

  5.4. W celu korzystania z Serwisu, w ramach konta Użytkownika niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu . W przypadku, gdy Użytkownik chciałby otrzymać fakturę, konieczne jest podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury w świetle obowiązujących przepisów (w szczególności NIP, nazwa firmy lub imię i nazwisko, adres firmy lub adres zamieszkania).

  5.5. W ramach konta Użytkownika, Użytkownik może również dobrowolnie udostępnić swoje zdjęcie profilowe oraz dodatkowy opis Użytkownika. Opis Użytkownika nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym.

  5.6. W ramach konta Użytkownika, Użytkownik może zezwolić na udostępnienie informacji o dotychczasowym zakresie korzystania z usług świadczonych przez Usługodawców za pośrednictwem Serwisu. Udzielenie zezwolenia na udostępnienie tych informacji jest dobrowolne. Informacje zostaną udostępnione jedynie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na ich udostępnienie poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany ustawień konta Użytkownika.

  5.7. Na podstawie informacji zamieszczonych na koncie Użytkownika, generowany jest profil Użytkownika.

  5.7.1. W ramach profilu Użytkownika udostępniane są informacje zamieszczone za pośrednictwem konta Użytkownika, w tym zwłaszcza imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, zdjęcie Użytkownika, dodatkowy opis zamieszczony na koncie, dane potrzebne do wystawienia faktury lub rachunku takie jak NIP, adres, nazwa firmy.

  5.7.2. W ramach profilu Użytkownika, w sposób automatyczny udostępniane są informacje o tym, ile razy Użytkownik skorzystał z usług świadczonych przez Usługodawców za pośrednictwem Serwisu, oraz o ocenach i opiniach, które Użytkownik wystawił poszczególnym usługom, jeśli takie oceny i opinie zostały przez Użytkownika wystawione.

  5.7.3. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na udostępnianie informacji o zakresie korzystania z usług świadczonych przez Usługodawców za pośrednictwem Serwisu, w ramach profilu Użytkownika podane zostaną informacje o wszystkich usługach, z których Użytkownik korzystał, w tym zwłaszcza o wszystkich odwiedzonych przez niego lokalizacjach.

  5.8. Profil Klienta dostępny jest do wglądu Operatora oraz Usługodawcy, do którego Klient skierował prośbę o rezerwację. Profil nie jest dostępny do wglądu innych Użytkowników Serwisu.

  5.9. Profil Usługodawcy jest dostępny do wglądu dla wszystkich Użytkowników Serwisu, w tym Użytkowników niezalogowanych, przeglądających ofertę danego Usługodawcy, przy czym dostępne dla tych Użytkowników są jedynie następujące dane: imię, nazwisko i zdjęcie Usługodawcy. Klientom, którzy rezerwują usługi Usługodawcy, udostępniane są także dane kontaktowe Usługodawcy w postaci numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.


 6. USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

  6.1. Użytkownik niebędący Usługodawcą może w dowolnym momencie usunąć swoje konto w Serwisie, korzystając w tym celu z ustawień swojego konta lub kontaktując się z Operatorem.

  6.2. W przypadku usunięcia konta Użytkownika, jego profil przestaje być dostępny dla innych Użytkowników. Wystawione przez Użytkownika oceny i opinie nie podlegają usunięciu.

  6.3. W celu usunięcia konta Usługodawcy, Usługodawca powinien skontaktować się z Operatorem. Usługodawca uzgadnia z Operatorem zasady usunięcia lub dalszego publikowania ofert Usługodawcy, w tym także kwestie wzajemnych rozliczeń.

  6.4. W przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, konto Użytkownika może zostać usunięte przez Operatora.

  6.5. Z chwilą usunięcia konta umowa o świadczenie przez Operatora usługi polegającej na obsłudze konta Użytkownika zostaje rozwiązana.


 7. PRAWA I OBOWIĄZKI

  7.1. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego utrzymywania Serwisu w celu korzystania z niego przez Użytkowników

  7.2. Operator zastrzega sobie ponadto prawo do:

  7.2.1. przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;

  7.2.2. wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usług;

  7.2.3. zablokowania dostępu do zasobów Użytkownikom, których konto zawiera treści erotyczne, pornograficzne, zawiera nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy;

  7.2.4. zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika w Serwisie w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie Usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.

  7.2.5. weryfikowania w każdym czasie, czy Usługodawca spełnił wymogi do naliczenia przez Operatora prowizji w obniżonej wysokości, czy też wbrew zapewnieniom Usługodawcy, prowizja winna być naliczona w standardowej wysokości. W przypadku stwierdzenia ww. naruszenia Operator jest uprawniony do dokonania korekty wysokości prowizji (anulowania udzielonych uprzednio opustów) za okres, w którym Usługodawca nie był uprawniony do otrzymywania obniżki oraz naliczania prowizji w standardowej wysokości (bez żadnych opustów) w kolejnych okresach.

  7.3. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty Usługodawcy w przypadku gdy jest ona niezgodna z polityką Operatora lub z postanowieniami Regulaminu.

  7.4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

  7.5. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach korzystania z usług Serwisu.


 8. OPINIE I OCENY

  8.1. W ramach Serwisu, na zasadach omówionych poniżej, Operator zapewnia Użytkownikom możliwość dodawania opinii i ocen sposobu świadczenia usług przez Usługodawców i sposobu korzystania z usług przez Klientów.

  8.2. Klient, który skorzystał z usługi danego Usługodawcy, może ocenić daną usługę i wystawić opinię za pośrednictwem Serwisu w okresie 14 dni od zakończenia świadczenia usługi przez Usługodawcę, w panelu Slowhopa. Ocena oraz opinia wystawione przez Klienta są dostępne do wglądu przez Operatora, Usługodawcę oraz innych Użytkowników, w tym Użytkowników niezalogowanych. Opinia i ocena opatrzone są imieniem i nazwiskiem Klienta oraz jego zdjęciem, jeżeli Klient zamieścił zdjęcie na swoim koncie w Serwisie.

  8.2.1. Ocena i opinia wystawione przez Klienta danemu Usługodawcy powinny dotyczyć wyłącznie sposobu świadczenia usługi przez Usługodawcę. Ocena i opinia nie powinny dotyczyć indywidualnych przymiotów osoby będącej Usługodawcą lub jej pracowników, takich jak cechy charakteru, poglądy, zwyczaje. Ocena i opinia nie powinny dotyczyć innych usług, niezwiązanych z usługą świadczoną przez Usługodawcę (np. usługa transportu) ani zjawisk lub zdarzeń, na które Usługodawca nie ma wpływu (np. zjawiska pogodowe).

  8.2.2. Wystawione przez Klienta opinie i oceny są dostępne pod opisami ofert ocenionych Usługodawców. Dostęp do wystawionych przez Klienta opinii i oceny można również uzyskać przeglądając profil Klienta w Serwisie.

  8.3. Usługodawca, z którego usług skorzystał dany Klient, może ocenić sposób korzystania z usługi przez Klienta i wystawić opinię Klientowi za pośrednictwem Serwisu w okresie 14 dni od zakończenia świadczenia usługi przez Usługodawcę. Ocena oraz opinia wystawione przez Usługodawcę są dostępne do wglądu przez Operatora, danego Klienta oraz tych Usługodawców, do których Klient wysłał prośbę o rezerwację. Ocena i opinia nie są dostępne do wglądu przez innych Użytkowników.

  8.3.1. Ocena i opinia wystawione przez Usługodawcę Klientowi powinny dotyczyć wyłącznie sposobu korzystania z usługi przez Klienta. Ocena i opinia mogą dotyczyć przestrzegania przez Klienta tych wewnętrznych regulacji przyjętych przez Usługodawcę, o których Klient został prawidłowo zawiadomiony, i wywiązania się przez Klienta tylko z wyraźnie przyjętych na siebie zobowiązań. Ocena i opinia nie powinny dotyczyć indywidualnych przymiotów Klienta, takich jak cechy charakteru, poglądy, zwyczaje. Ocena i opinia nie powinny prowadzić do ujawnienia danych osobowych Klienta, z wyjątkiem informacji o sposobie korzystania przez Klienta z usługi danego Usługodawcy.

  8.4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z możliwości wyrażania opinii i ocen jedynie w celach, do których funkcjonalność ta jest przeznaczona, w tym zwłaszcza w celu zapewnienia harmonijnej współpracy Klientów i Usługodawców i budowania wzajemnego zaufania oraz w celu umożliwienia Klientom wyboru i weryfikacji usług świadczonych przez Usługodawców. Niedopuszczalne jest korzystanie z tej funkcjonalności w celach sprzecznych z zasadami konkurencji oraz lojalności kontraktowej, w tym zwłaszcza poprzez wystawianie niezasadnie pozytywnych lub negatywnych opinii podmiotom konkurencyjnym lub powiązanym albo poprzez zagrożenie kontrahentowi wystawieniem negatywnej opinii w przypadku niezaoferowania korzystniejszych warunków kontraktowych.

  8.5. Użytkownik ma możliwość edytowania lub usunięcia zamieszczonej oceny lub opinii po kontakcie z Operatorem strony.

  8.6. Użytkownicy zobowiązani są do wyrażania opinii i ocen w sposób wyważony, używając kulturalnego języka. Zabronione jest wystawianie opinii i ocen zawierających treści o charakterze bezprawnym i dyskryminacyjnym. Operator informuje, iż Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść i zgodność z prawdą wystawionych ocen i opinii, w tym zwłaszcza za znieważenie innych osób lub naruszenie ich dóbr osobistych.

  8.7. Operator informuje, że nie sprawdza treści wszystkich opinii i ocen zamieszczanych w Serwisie, w tym nie poddaje każdej z opinii weryfikacji przed publikacją w Portalu. Operator zastrzega sobie jednak prawo do moderowania opinii, w tym do odrzucenia lub usunięcia opinii bez podania przyczyny, jeśli opinia narusza zasady dodawania opinii (https://slowhop.com/pl/zasady-dodawania-opinii)

  8.8. Użytkownicy mają prawo zwrócenia się do Operatora z żądaniem usunięcia oceny lub opinii, która ich znieważa, narusza ich dobra osobiste lub zawiera treści o charakterze bezprawnym. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiej oceny lub opinii za uprzednim uzyskaniem wyjaśnień od Użytkownika, który ocenę lub opinię wystawił, albo bez uzyskiwania takich wyjaśnień.

  8.9. Operator informuje, że niezależnie od prawa zwrócenia się do Operatora z żądaniem usunięcia oceny lub opinii, Użytkownicy mogą dochodzić swoich praw w stosownych postępowaniach sądowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .


 9. OPŁATY

  9.1. Operator nie pobiera opłat od Klientów za korzystanie z Serwisu.

  9.2. Operator pobiera od Usługodawcy opłaty za korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w cenniku zamieszczonym pod tym adresem. Operator jest uprawniony do zmiany wysokości opłat i zasad odnoszących się do Usługodawców, a określonych w ww. cenniku przy zachowaniu 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Powyższe oznacza, że nowy cennik zacznie obowiązywać po upływie 7-dni od daty opublikowania go pod tym adresem (tj. 7-dni od poinformowania Usługodawców drogą elektroniczną o wprowadzonych zmianach).


 10. RABATY

  10.1. Operator przewiduje możliwość przyznawania kodów rabatowych do wykorzystania w Serwisie.

  10.2. Przyznane kody rabatowe upoważniać będą do określonej zniżki, zgodnie z zamieszczanymi w Serwisie zasadami danej akcji, w ramach której kody rabatowe będą przyznawane.

  10.3. Użytkownik, któremu przyznano kody zobowiązuje się nie dokonywać zbycia, darowania ani jakiegokolwiek innego rozporządzenia przyznanym kodem rabatowym na rzecz innej osoby lub jakiegokolwiek innego podmiotu.


 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  11.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

  11.1.1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

  11.1.2. bezpośrednio lub pośrednio związane z Serwisem informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników;

  11.1.3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora (działanie osób trzecich);

  11.1.4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości działania Serwisu;

  11.1.5. podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;

  11.1.6. inne przypadki nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.

  11.1.7. Działalność Usługodawców.

  11.2. Operator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Usługodawcą i Klientem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy w tym także za wyrządzone przez nich szkody w związku z jej wykonywaniem.


 12. REKLAMACJE

  12.1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje dotyczące realizacji Usług bezpośrednio do Usługodawcy.

  12.2. Reklamacje, o których mowa w pkt 12.1. Regulaminu mogą dotyczyć jakości wykonanej Usługi przez Usługodawcę.

  12.3. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje dotyczące działalności Serwisu bezpośrednio u Operatora

  12.4. W przypadku określonym w pkt 12.3. Regulaminu, reklamację należy złożyć wysyłając na adres hop@slowhop.com.

  12.5. Reklamacja winna zawierać w szczególności:

  12.5.1. oznaczenie Użytkownika;

  12.5.2. numer Rezerwacji podany Użytkownikowi w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia

  12.5.3. przedmiot reklamacji;

  12.5.4. opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.

  12.6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.


 13. DANE OSOBOWE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  13.1. Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz danych zaktualizowanych podczas korzystania z Serwisu w celu zrealizowania Usługi świadczonej przez Serwis.

  13.2. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityka prywatności zamieszczoną w Serwisie.

  13.3. Użytkownicy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

  13.4. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, lub wykorzystywany będzie w celu identyfikacji Użytkownika, lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy.

  13.5. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści zamieszczanych w Serwisie, stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwory”). Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet .

  13.6. Usługodawcy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na użycie przez Operatora materiałów umieszczonych w ich ofertach w celach marketingowych dotyczących Operatora. Usługodawcy wyrażają zgodę na użycie w szczególności zdjęć, opisów Usług oraz materiałów filmowych Usługodawców i w tym zakresie udzielają Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji zezwalającej na korzystanie z tych materiałów na zasadach i polach eksploatacji określonych w pkt 13.5 .

  13.7. Usługodawcy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na przekazanie przez Operatora materiałów umieszczonych w ich ofertach podmiotom trzecim (np. sieci afiliacyjne, partnerzy afiliacyjni) i w tym zakresie udzielają Operatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji zezwalającej na korzystanie z tych materiałów na zasadach i polach eksploatacji określonych w pkt 13.5 .


 14. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  14.1. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami a Operatorem będą rozstrzygane polubownie.

  14.2. W przypadku braku porozumienia w terminie 60 dni od powstania sporu, może zostać on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Operatora. Powyższe ograniczenie właściwości miejscowej sądu nie dotyczy sporów Operatora z konsumentami.


 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  15.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2021.

  15.2. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym zwłaszcza w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających znaczenie dla praw i obowiązków Operatora lub Użytkowników określonych Regulaminem, w przypadku zmiany charakteru działalności Operatora, w przypadku dodania nowych funkcjonalności Serwisu.

  15.3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia poinformowania Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej o wprowadzonych zmianach z wyjątkiem postanowień rozdziału 8 Regulaminu obejmującego postanowienia od punktu 8.1 do 8.9., które wchodzą w życie z dniem 1.06.2021 r.Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, może bez ponoszenia negatywnych konsekwencji zrezygnować z korzystania z Serwisu, w tym zwłaszcza usunąć swoje konto.

  15.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.