VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PORTÁLU SLOWHOP.COM

 

Platné od 1. července 2021.

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto předpisy (dále jen „Předpisy“) definují pravidla pro poskytování služeb na webových stránkách www.slowhop.com.

  1.2. Před použitím webových stránek se od uživatelů vyžaduje, aby si přečetli ustanovení těchto předpisů. Zahájení používání služeb, které nevyžadují registraci, se rovná úplnému přijetí Všeobecných podmínek. V případě Služeb, které vyžadují registraci, se registrace na Webových stránkách rovná úplnému přijetí Pravidel.

  1.3. Provozovatel poskytuje Uživatelům Předpisy bezplatně v systému ICT, a to způsobem, který umožňuje jejich stahování, ukládání a tisk.

  1.4. Od okamžiku, kdy začne využívat Služby, je každý uživatel povinen dodržovat ustanovení těchto předpisů.


 2. DEFINICE

  2.1. Provozovatel – společnost Slowhop s ručením omezeným se sídlem v Krzywe, Krzywe 3, 19-411 Świętajno, zapsána do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Olsztynu, VIII Obchodní divize Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000592852, NIP 8471615219, REGON 363261305, základní kapitál 20 000 PLN.

  2.2. Poskytovatel služeb – fyzická osoba podnikající, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která nabízí své služby prostřednictvím webových stránek.

  2.3. Zákazník – fyzická osoba s minimálně omezenou způsobilostí k právním úkonům, právnická osoba, organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům a která na základě ustanovení tohoto řádu využívá Služby poskytované Poskytovatelem služby prostřednictvím Webové stránky.

  2.4. Uživatelé – poskytovatelé služeb a zákazníci.

  2.5. Služby – služby poskytované Poskytovatelem služeb prostřednictvím Webové stránky spočívající v nabídce ubytování nebo výletů.

  2.6. Rezervace – smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem služby a Zákazníkem o pronájmu nemovitosti Poskytovatele služeb nebo o účasti na zájezdu organizovaném Poskytovatelem služby.


 3. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  3.1. Uživatelé by měli pro používání webových stránek splňovat následující technické požadavky:

  3.1.1. připojení k internetu;

  3.1.2. nainstalovanou aktualizovanou verzi prohlížečů Edge, Chrome, Safari, Mozilla Firefox nebo Opera;

  3.1.3. mít a poskytnout e-mailovou adresu, která umožní zasílat informace týkající se Objednávky.

  3.2. Provozovatel poskytuje technickou platformu, která umožňuje Poskytovatelům služeb kontaktovat Zákazníky, provádět Rezervace, přidávat jejich nabídku Služeb prostřednictvím Webových stránek a hodnotit Uživatele.

  3.3. Provozovatel umožňuje Poskytovatelům služeb přidat nabídku Služeb skládající se z:

  3.3.1. organizace tematického výletu nebo aktivity,

  3.3.2. poskytovat Zákazníkům nabídku ubytování v nemovitostech Poskytovatele služeb.

  3.4. Provozovatel vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil, že informace uváděné na Webových stránkách, týkající se jednotlivých Poskytovatelů služeb, budou co nejaktuálnější, avšak nenese odpovědnost za jakékoli nepravdivé nebo zastaralé informace dodané Poskytovatelem služeb.

  3.5. Poté, co Zákazník provede Rezervaci, bude mu zasláno potvrzení na jím uvedenou e-mailovou adresu. Úspěšnou Rezervací se rozumí zaplacení celé částky poplatku, uvedeného Poskytovatelem služby na Webových stránkách (platba předem), pokud Poskytovatel služby neumožňuje platbu později (platba na místě).

  3.6. Provozovatel a Poskytovatel služeb neodpovídají za nesplnění objednávky vyplývající z dodání neúplných nebo nepravdivých údajů Zákazníkem při provádění Rezervace.

  3.7. Poskytovatel služby se zavazuje, že Zákazníkovi nesdělí údaje nutné k provedení platby, aby tím obešel Rezervaci prostřednictvím Webových stránek.

  3.8. Poskytovatel služeb se zavazuje nabízet na Webových stránkách ceny svých služeb nižší nebo stejné, jako na jiných dostupných kanálech.

  3.9. Poskytovatel služby a Provozovatel podle čl. 38 bod 12 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (Journal of Laws of 2014, bod 827) vylučují možnost odstoupit od smlouvy Zákazníkem, který je spotřebitelem. Podle výše uvedeného ustanovení, spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo na dálku v souvislosti se smlouvami o poskytování ubytovacích služeb.

  3.10. Poskytovatel služby odpovídá Zákazníkům za řádně poskytované Služby.

  3.11. Zákazník může platit za Rezervaci prostřednictvím online platebního systému PayU nebo Stripe na Webu při provádění rezervace, nebo, pokud Poskytovatel služby tuto možnost nabízí, během poskytování služby uvedeném v bodě 3.5.

  3.12. Všechny ceny na Webových stránkách zahrnují DPH.


 4. REGISTRACE

  4.1. Obsah zveřejněný na Webových stránkách lze prohlížet bez předchozí registrace.

  4.2. Aby bylo možné používat Webovou stránku pro provedení Rezervace Zákazníkem nebo přidání Služby Poskytovatelem služby, musí uživatel vyplnit registrační formulář na Webové stránce, založit si účet a přijmout Obchodní podmínky.

  4.3. Uživatel zasláním registračního formuláře prohlašuje, že:

  4.3.1. údaje v něm uvedené jsou úplné a správné a neporušují žádná práva třetích stran;

  4.3.2. je oprávněn uzavřít smlouvu o poskytování elektronických služeb;

  4.3.3. si přečetl Obchodní podmínky a zavazuje se je dodržovat.

  4.4. Registrací může Uživatel souhlasit se zpracováním osobních údajů Provozovatelem pro marketingové nebo komerční účely.


 5. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  5.1. Po obdržení správně vyplněného registračního formuláře vytvoří Provozovatel pro Uživatele na webových stránkách jedinečný účet se jménem zvoleným Uživatelem. Smlouva o poskytování bezplatné služby Provozovatelem (obsluha účtu Uživatele) se uzavírá dnem vytvoření účtu Uživatele.

  5.2. Poskytovatel služeb může odmítnout vytvořit účet se specifickým názvem a již vytvořený účet kdykoli smazat, pokud je již použit na Webových stránkách nebo pokud Poskytovatel služeb obdrží přiměřené a důvěryhodné informace, že je v rozporu se zákonem, slušností, porušuje osobní práva třetích stran nebo oprávněné zájmy Poskytovatele služeb.

  5.3. Uživatel přistupuje k účtu pomocí jedinečného přístupového ID a hesla. Uživatel je povinen nesdělovat ID nebo heslo žádné třetí straně a je výhradně odpovědný za jakékoliv škody způsobené v důsledku jejich zveřejnění.

  5.4. Pro používání služeb Webové stránky, je třeba v rámci účtu Uživatele uvést následující údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. V případě, že Uživatel chce obdržet fakturu, je třeba poskytnout údaje pro vystavení faktury z hlediska platných předpisů (DIČ nebo IČO, název firmy nebo jméno a příjmení, adresa nebo adresa bydliště).

  5.5. V rámci účtu Uživatele může Uživatel dobrovolně poskytnout svou profilovou fotku a další popis Uživatele. Popis Uživatele nemůže obsahovat nelegální obsah.

  5.6. V rámci účtu Uživatele může Uživatel povolit sdílení informací v aktuálním rozsahu využívání služeb poskytovaných Poskytovateli služeb na platformě. Udělení povolení ke sdílení těchto informací je dobrovolné. Informace budou zpřístupněny pouze tehdy, pokud Uživatel vyjádří souhlas s jejich zpřístupněním změnou v nastavení uživatelského účtu.

  5.7. Na základě informací uvedených v účtu Uživatele se vygeneruje jeho profil.

  5.7.1. V rámci účtu Uživatele se prostřednictvím jeho profilu poskytují informace, a to jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fotka Uživatele, další popis uvedený v účtu, údaje potřebné k vystavení faktury, jako je DIČ / IČO, adresa, název společnosti.

  5.7.2. V rámci účtu Uživatele se automaticky poskytují informace o tom, kolikrát Uživatel využil služby Poskytovatelů služeb prostřednictvím platformy, jakož i o hodnoceních a recenzích, které Uživatel vyjádřil k jednotlivým službám (pokud tak učinil).

  5.7.3. Pokud Uživatel vyjádřil souhlas se sdílením informací o využívání služeb poskytovaných Poskytovateli služeb prostřednictvím platformy, bude jeho účet obsahovat informace o všech službách využívaných Uživatelem, především o všech jím navštívených lokalitách.

  5.8. Účet Klienta je k dispozici k náhledu pro Provozovatele a Poskytovatele služby, u kterého Klient požádal o rezervaci. Tento profil není k dispozici, ani k nahlédnutí pro jiné Uživatele portálu.

  5.9. Profil Poskytovatele služby je přístupný k prohlížení všem Uživatelům portálu, včetně těch, kteří nejsou přihlášení. Pro tyto Uživatele je dostupné pouze jméno, příjmení a fotka Poskytovatele služby. Klientům, kteří si rezervují služby Poskytovatele služeb, jsou zpřístupněny také kontaktní údaje Poskytovatele služby ve formě telefonního čísla a e-mailové adresy.


 6. ZRUŠENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

  6.1. Uživatel, který není Poskytovatelem služeb, může kdykoli zrušit svůj účet na portálu v nastavení Účtu nebo prostřednictvím kontaktu s Provozovatelem.

  6.2. V případě zrušení účtu Uživatele, přestává být jeho účet dostupný pro jiné uživatele. Hodnocení a recenze vyjádřené Uživatelem ale nepodléhají odstranění.

  6.3. Za účelem zrušení Účtu Poskytovatele služeb, je Poskytovatel povinen kontaktovat Provozovatele. Poskytovatel služby a Provozovatel se dohodnou na pravidlech zrušení nebo dalšího zveřejňování nabídek Poskytovatele služeb, včetně dotazů o vzájemném vyrovnání.

  6.4. V případech uvedených v těchto Všeobecných podmínkách, může Provozovatel odstranit účet Uživatele.

  6.5. V momentě zrušení účtu se zároveň ukončuje smlouva o poskytování služby Provozovatelem (obsluha účtu Uživatele).


 7. PRÁVA A POVINNOSTI

  7.1. Provozovatel se zavazuje udržovat Web trvale a nepřetržitě, aby jej uživatelé mohli používat

  7.2. Provozovatel si také vyhrazuje právo na:

  7.2.1. dočasné pozastavení webových stránek z důvodu údržby nebo úprav webových stránek;

  7.2.2. zasílání technických zpráv souvisejících s fungováním webových stránek a poskytováním služeb na e-mailové adresy Uživatelů;

  7.2.3. blokování přístupu ke zdrojům pro Uživatele, jejichž účet obsahuje erotický nebo pornografický obsah, obsahuje nelegální software nebo informace o jeho získání a další obsah, který je v rozporu se zákonem, slušností nebo oprávněnými zájmy Poskytovatele služeb;

  7.2.4. přestat poskytovat služby a smazat účet Uživatele na webových stránkách v případě nedodržení předpisů nebo pokud není možné efektivní poskytování služeb z důvodu chyby Uživatele

  7.2.5. ověřování, zda Poskytovatel služeb splnil požadavky na to, aby mu Provozovatel naúčtoval sníženou provizi nebo zda i přes ujištění Poskytovatele služeb má být provize účtována v plné výši. V případě výše uvedeného porušení je Provozovatel oprávněn upravit výši provize (zrušit dříve poskytnuté slevy) za období, ve kterém Poskytovateli služeb nevznikl nárok na snížení a provizi vypočítat ve standardní výši (bez jakýchkoliv slev) v následujících obdobích.

  7.3. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit nabídku Poskytovatele služeb, pokud to není v souladu s politikou Provozovatele nebo s ustanoveními předpisů.

  7.4. Je zakázáno, aby Uživatel poskytoval nelegální obsah a používal služby Webových stránek způsobem, který je v rozporu se zákonem, slušností a porušuje osobní práva třetích osob nebo oprávněné zájmy poskytovatele služeb.

  7.5. Poskytovatel služeb neumožňuje kopírovat, upravovat, distribuovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem používat jakákoliv díla zpřístupněná na Webových stránkách, s výjimkou jejich použití v rámci používání služeb Webových stránek.


 8. HODNOCENÍ A RECENZE

  8.1. V rámci portálu poskytuje Provozovatel, za podmínek níže, Uživatelům možnost přidávat hodnocení a recenze způsobu poskytování služeb Poskytovateli služeb a způsobu využití služeb Zákazníkem.

  8.2. Zákazník, který využil službu daného Poskytovatele služby, může ohodnotit danou službu prostřednictvím webové stránky pod profilem nabídky Poskytovatele služby. Hodnocení a recenze Zákazníka jsou k dispozici k nahlédnutí Provozovateli, Poskytovateli služby a dalšími Uživatelům, včetně uživatelů, kteří nejsou přihlášeni. Hodnocení a recenze jsou uvedeny spolu se jménem a příjmením Zákazníka a jeho fotografií, pokud Zákazník na svém účtu svou fotografii zveřejnil.

  8.2.1. Hodnocení a recenze, napsané Zákazníkem danému Poskytovateli služby, se mají týkat pouze způsobu, jakým Poskytovatel služby poskytuje službu. Hodnocení a recenze se nemají týkat individuálních atributů osoby, která je Poskytovatelem služeb nebo jeho zaměstnanců, jako jsou charakterové vlastnosti, názory, zvyky. Hodnocení a recenze se nemají vztahovat ani na jiné služby, které nesouvisí se službou poskytovanou Poskytovatelem služeb (např. Doprava) nebo na jevy či události, které jsou mimo kontrolu Poskytovatele služeb (např. Povětrnostní podmínky).

  8.2.2. Hodnocení a recenze Zákazníka jsou k nahlédnutí pod profilem hodnocených nabídek Poskytovatelů služeb. Přístup k hodnocením a recenzím Zákazníka lze  získat i prohlížením profilu Zákazníka na webové stránce.

  8.3. Poskytovatel služby, jehož služby daný Zákazník využil, může také vyhodnotit způsob, jakým Zákazník využil jeho službu a vystavit Zákazníkovi hodnocení prostřednictvím webové stránky. Hodnocení a recenze Poskytovatele služby je přístupné pro Provozovatele, daného Zákazníka a pro ty Poskytovatele služeb, kterým Zákazník zaslal žádost o rezervaci. Hodnocení a recenze Zákazníka nejsou k nahlédnutí jiným Uživatelům.

  8.3.1. Hodnocení a recenze Poskytovatele služby na Zákazníka se má týkat pouze způsobu, jakým Zákazník využil Službu. Hodnocení a recenze se mohou týkat dodržování těch interních předpisů a pravidel Poskytovatele služby, o kterých byl Zákazník řádně informován, a neplnění pouze těch pravidel ze strany Zákazníka, ke kterým se zavázal. Hodnocení a recenze se nemají týkat jednotlivých atributů Zákazníka, jako jsou charakterové vlastnosti, názory, zvyky. Hodnocení a recenze nemají vést k vyzrazení osobních údajů Zákazníka, s výjimkou informací o způsobu, jakým Zákazník využíval služeb daného Poskytovatele služeb.

  8.4. Uživatelé jsou povinni využívat možnost vyjadřování svých hodnocení a recenzí pouze pro účely, pro které je tato funkcionalita určena, zejména pro zajištění bezproblémové a harmonické spolupráce mezi Zákazníkem a Poskytovatelem služeb a na vybudování vzájemné důvěry, jakož i na umožnění Zákazníkům výběr a ověření služby poskytované Poskytovatelem služeb. Je nepřijatelné používat tuto funkcionalitu pro účely, které jsou v rozporu se zásadami hospodářské soutěže a smluvní loajality, zejména vydáváním neoprávněných kladných nebo záporných hodnocení a recenzí konkurentem nebo příbuzným subjektům nebo vyhrožováním dodavateli negativním hodnocením v případě, že nenabídne výhodnější smluvní podmínky.

  8.5. Uživatel má možnost upravit nebo vymazat zveřejněné hodnocení nebo recenzi po kontaktování Provozovatele portálu.

  8.6. Uživatelé jsou povinni vyjadřovat své hodnocení a recenze vyváženým způsobem a s použitím kultivovaného jazyka. Zakázané je vydávat hodnocení a recenze obsahující nezákonný a diskriminační obsah. Provozovatel informuje, že Uživatelé jsou zodpovědní za obsah a pravdivost vydaných hodnocení a recenzí, a to zejména za urážení jiných osob nebo za porušení jejich osobnostních práv.

  8.7. Provozovatel informuje, že nekontroluje obsah všech hodnocení a recenzí zveřejněných na webové stránce, včetně skutečnosti, že před zveřejněním na Portálu se hodnocení a recenze neověřují. Provozovatel si však vyhrazuje právo upravit hodnocení a recenze včetně jejich odmítnutí nebo odstranění bez uvedení důvodu, pokud hodnocení a recenze porušují pravidla pro přidávání hodnocení (https://slowhop.com/cs/pravidla-pridavani-nazoru)

  8.8. Uživatelé mají právo požádat Provozovatele o odstranění hodnocení nebo recenze, které je urážejí, porušují jejich osobní práva nebo obsahují nelegální obsah. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit takové hodnocení nebo recenze po získání vysvětlení od Uživatele, který vydal hodnocení nebo recenzi, nebo bez získání takového vysvětlení.

  8.9. Provozovatel informuje, že nezávisle na právu na žádost Provozovatele o odstranění hodnocení nebo recenze, se mohou Uživatelé domáhat svých práv příslušným soudním řízením v souladu s platnými právními předpisy.


 9. POPLATKY

  9.1. Provozovatel za používání platformy neúčtuje Zákazníkům žádné poplatky.

  9.2. Provozovatel účtuje Poskytovateli služeb poplatky za používání webové stránky za podmínek uvedených v ceníku dostupném na této adrese. Provozovatel je oprávněn měnit výši poplatků a pravidla pro Poskytovatele služeb, které jsou uvedeny výše zmíněném ceníku se 7 denní výpovědní lhůtou. Výše uvedené znamená, že nový ceník nabude účinnosti po 7 dnech ode dne jeho zveřejnění na této adrese (t.j. 7 dní od oznámení Poskytovatelem služeb elektronickými prostředky o zavedených změnách).


 10. SLEVY

  10.1. Provozovatel poskytuje možnost udělování slevových kódů pro použití na Webových stránkách.

  10.2. Poskytnuté slevové kódy opravňují Uživatele ke konkrétní slevě v souladu s pravidly dané akce, zveřejněnými na Webových stránkách.

  10.3. Uživatel, kterému byly přiděleny kódy, se zavazuje, že nebude prodávat, darovat nebo jinak poskytovat kód slevy udělený jiné osobě nebo jakémukoliv jinému subjektu.


 11. ODPOVĚDNOST

  11.1. Provozovatel není odpovědný za:

  11.1.1. jakékoliv škody způsobené třetím stranám v důsledku toho, že Uživatelé používají Služby způsobem, který je v rozporu s nařízeními nebo zákony;

  11.1.2. informace a materiály stažené a zaslané přes internet uživateli přímo nebo nepřímo související s Webovou stránkou;

  11.1.3. ztrátu dat uživatelem v důsledku vnějších faktorů (např. selhání softwaru) nebo jiných okolností mimo kontrolu Provozovatele (akce třetích stran);

  11.1.4. škody způsobené přerušením provozu Webové stránky;

  11.1.5. poskytování nepravdivých nebo neúplných informací při registraci účtu Uživatelů nebo používání Služeb;

  11.1.6. další případy nedodržení podmínek těchto předpisů ze strany Uživatele.

  11.1.7. Činnost Poskytovatelů služeb.

  11.2. Provozovatel neodpovídá za závazky vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem služby a Zákazníkem, včetně neplnění nebo nesprávného plnění této smlouvy, včetně škod způsobených v souvislosti s jejím plněním.


 12. STÍŽNOSTI

  12.1. Uživatelé mají právo podávat stížnost, týkající se poskytování služeb přímo Poskytovateli služeb.

  12.2. Stížnosti, uvedené v bodě 12.1. Všeobecných podmínek se mohou týkat kvality Služby poskytované Poskytovatelem služby.

  12.3. Uživatelé mají právo podávat stížnosti týkající se provozu Webových stránek přímo Provozovateli

  12.4. V případě uvedeném v bodě 12.3. Všeobecných podmínek by měla být stížnost podána prostřednictvím formuláře pro stížnost na Webových stránkách.

  12.5. Stížnost by měla obsahovat zejména:

  12.5.1. Identifikaci uživatele;

  12.5.2. Rezervační číslo poskytnuté Uživateli v e-mailu potvrzujícím objednávku

  12.5.3. předmět stížnosti;

  12.5.4. popis okolností odůvodňujících podání stížnosti.

  12.6. Stížnosti budou posouzeny do 14 dnů od data přijetí oznámení.


 13. OSOBNÍ ÚDAJE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

  13.1. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytnutých v registračním formuláři a údajů aktualizovaných během používání Webové stránky provozovatelem za účelem poskytování služby poskytované Webovou stránkou.

  13.2. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na Webových stránkách.

  13.3. Přijetím Všeobecných podmínek souhlasí Uživatelé se zpracováním svých osobních údajů.

  13.4. Pokud Uživatel používá Služby související s veřejným sdílením jeho Fotografie na Webových stránkách, v souladu s čl. 81 zákona o autorských právech a právech souvisejících, uživatel souhlasí s její bezplatným záznamem, reprodukcí a distribucí Poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb prohlašuje, že fotografie bude použita pro správné fungování Služeb, nebo bude použit k identifikaci uživatele nebo pro propagační, reklamní a marketingové účely Poskytovatele služeb.

  13.5. Uživatel prohlašuje, že má autorská práva na veškerý obsah zveřejněný na webových stránkách, který představuje díla ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 O autorských právech a právech s ním souvisejících (dále jen "Díla"). Uživatel uděluje Poskytovateli služeb bezplatnou, neomezenou a územně neomezenou licenci po dobu realizace služeb, která umožňuje použití Díla v následujících oblastech využití, mezi které patří zejména: tvorba, šíření, veřejná reprodukce a zobrazování, uložení do paměti počítače a serverů počítačových sítí, umístění v internetu.

  13.6. Přijetím předpisů Poskytovatelé služeb souhlasí s tím, aby Provozovatel používal materiály obsažené v jejich nabídkách pro marketingové účely Provozovatele. Poskytovatelé služeb souhlasí s použitím fotografií, popisů a videí Poskytovatelů služeb, a v tomto rozsahu udělují Provozovateli bezplatnou, nevýhradní a územně neomezenou licenci, umožňující použití těchto materiálů za podmínek, uvedených v bodě 13.5.

  13.7. Přijetím Všeobecných podmínek Poskytovatelé služeb vyjadřují souhlas s využitím materiálů obsažených v jejich nabídkách a jejich převedením Provozovatelem na třetí strany (např. Přidružené sítě, přidružení partneři) a v tomto rozsahu udělují Provozovateli bezplatnou, nevýhradní a územně neomezenou licenci, umožňující použití těchto materiálů za podmínek, uvedených v bodě 13.5.


 14. ŘEŠENÍ SPORŮ

  14.1. Jakékoli spory mezi Uživateli a Provozovatelem budou vyřešeny smírně.

  14.2. V případě, že nebude dosaženo dohody do 60 dnů od vzniku sporu, může být požádán o řešení obecný soud příslušný pro sídlo Provozovatele.


 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  15.1. Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 01.07.2021.

  15.2. Poskytovatel služeb má právo změnit Všeobecné podmínky zejména v případě změny platných právních předpisů, týkajících se práv a povinností Provozovatele nebo Uživatele uvedených v Podmínkách, v případě změny charakteru činnosti Provozovatele, v případě doplnění nových funkcionalit webové stránky.

  15.3. Změny Podmínek vstupují v platnost po 14 dnech ode dne informování Uživatele o změnách e-mailem, s výjimkou ustanovení kapitoly 8 Všeobecných podmínek, týkajících se ustanovení z bodů 8.1 až 8.9., Které vstupují v platnost 01.06.2021. Uživatel, který nesouhlasí se změnou znění Všeobecných podmínek může odstoupit od používání webových stránek, včetně zrušení svého účtu.

  15.4. V záležitostech, které nejsou zahrnuty ve Všeobecných podmínkách, se použijí ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb, zákona o ochraně osobních údajů, občanského zákoníku a dalších ustanovení polského práva.