VŠEOBECNÉ PODMIENKY PORTÁLU SLOWHOP.COM

 

Platné od 01.07.2021 Predchádzajúcu verziu Všeobecných podmienok nájdeš tu.

 1. ÚVOD K VŠEOBECNÝM PODMIENKAM

  1.1. Tieto Všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky naše služby poskytované online na portáli www.slowhop.com.

  1.2. Pred použitím našej platformy sú Používatelia povinní oboznámiť sa so Všeobecnými podmienkami. Začatie používania našich Služieb, ktoré si nevyžadujú registráciu, sa rovná potvrdeniu a súhlasu s prijatím Všeobecných podmienok. V prípade služieb, ktoré si vyžadujú registráciu, sa registrácia na Webovej stránke rovná prijatiu a súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

  1.3. Prevádzkovateľ bezplatne sprístupňuje Používateľom Všeobecné obchodné podmienky na webe a umožňuje ich stiahnutie, uloženie a tlač.

  1.4. Od momentu využívania Služieb, je každý Používateľ povinný dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky.


 2. DEFINÍCIA

  2.1. Prevádzkovateľ – Slowhop, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Krzywe, Krzywe 3, 19-411 Świętajno, Poľsko, zapísaná do Registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Olsztyne, VIII Obchodná divízia Národného súdneho registra, pod číslom KRS 0000592852, DIČ: 8471615219, IČO: 363261305, základné imanie 20 000 PLN.

  2.2. Poskytovateľ služieb – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorým zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony a ktorá ponúka svoje služby prostredníctvom portálu.

  2.3. Klient – fyzická osoba s minimálne obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, právnická osoba, organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony a ktorá využíva služby poskytované Poskytovateľom prostredníctvom internetovej stránky, na základe ustanovení tohto nariadenia.

  2.4. Používatelia – poskytovatelia služieb a klienti

  2.5. Služby – služby poskytované Poskytovateľom služby prostredníctvom internetovej stránky spočívajúce v ponuke ubytovania alebo výletov.

  2.6. Rezervácia – zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom služby a Klientom o prenájme nehnuteľnosti Poskytovateľa služby alebo o účasti na výlete/ zájazde organizovanom Poskytovateľom služby.


 3. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

  3.1. Používatelia musia na využívanie internetového servisu spĺňať nasledovné technické požiadavky:

  3.1.1. pripojenie k internetu

  3.1.2. nainštalované najnovšie verzie prehliadačov Edge, Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera

  3.1.3. mať a poskytnúť e-mailovú adresu, na ktorú budú posielané informácie týkajúce sa realizácie Objednávky.

  3.2. Prevádzkovateľ poskytuje technickú platformu, ktorá umožňuje nadväzovať kontakt Poskytovateľom služieb s Klientami, vykonávať rezervácie a pridávať ponuky Služieb prostredníctvom Webovej stránky a hodnotiť Používateľov.

  3.3. Prevádzkovateľ umožňuje Poskytovateľom služieb pridanie ponuky na:

  3.3.1. organizáciu tematického výletu alebo aktivity,

  3.3.2. poskytnutie ubytovania v nehnuteľnosti Poskytovateľa služby.

  3.4. Prevádzkovateľ vynakladá maximálne úsilie, aby informácie prezentované na internetovej stránke, týkajúce sa jednotlivých Poskytovateľov služieb, boli čo najaktuálnejšie, avšak nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepravdivé alebo neaktuálne informácie poskytnuté Poskytovateľom služby.

  3.5. Po tom ako Klient vykoná rezerváciu, bude na jeho e-mailovú adresu zaslané potvrdenie. Konečná Rezervácia závisí od zaplatenia celej výšky poplatku uvedeného Poskytovateľom služby na internetovej stránke (platba vopred), pokiaľ Poskytovateľ služby nestanoví platbu neskôr (platba na mieste).

  3.6. Prevádzkovateľ a Poskytovateľ služieb nezodpovedajú za nesplnenie objednávky v dôsledku poskytnutia neúplných alebo nepravdivých údajov poskytnutých Klientom pri Rezervácii.

  3.7. Poskytovateľ služby sa zaväzuje, že Klientovi neposkytne iné údaje o adrese ani o platbe, aby sa tak vyhol Rezervácii prostredníctvom Portálu.

  3.8. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje poskytovať ceny svojich služieb na Portáli, ktoré sú identické alebo nižšie ako ceny dostupné priamo alebo na iných kanáloch.

  3.9. Poskytovateľ služby a Prevádzkovateľ podľa čl. 38 bod 12 Zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (Z.z. roku 2014, položka 827) vylučuje možnosť odstúpenia Klienta od zmluvy, ktorý je spotrebiteľom. V súlade s vyššie spomenutým ustanovením, spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov alebo na diaľku v súvislosti so zmluvami o poskytovaní ubytovacích služieb.

  3.10. Poskytovateľ služby je voči Klientovi zodpovedný za správne vykonávanie Služby.

  3.11. Klient môže zaplatiť za Rezerváciu prostredníctvom online platobného systému PayU / Stripe na Portáli pri uskutočňovaní Rezervácie alebo, ak Poskytovateľ služby stanovil takúto možnosť, počas poskytovania Služby uvedenej v bode 3.5. Všeobecných podmienok.

  3.12. Všetky ceny uvedené na Portáli zahŕňajú DPH.


 4. REGISTRÁCIA

  4.1. Obsah zverejnený na Portáli je možné sledovať bez predchádzajúcej Registrácie.

  4.2. S cieľom využívania Portálu na uskutočnenie Rezervácie ako Klient alebo na pridanie Služby ako Poskytovateľ služby, musí Používateľ vyplniť registračný formulár na internetovej stránke, založiť si Účet a súhlasiť so Všeobecnými podmienkami.

  4.3. Používateľ vyplnením a zaslaním registračného formulára vyhlasuje, že:

  4.3.1. údaje v ňom uvedené sú úplné, zodpovedajú skutočnosti a neporušujú nijaké práva tretích strán;

  4.3.2. je oprávnený uzatvoriť zmluvu o poskytovaní elektronických služieb;

  4.3.3. prečítal si Podmienky a zaväzuje sa ich dodržiavať.

  4.4. Používateľ registráciou môže vyjadriť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom na marketingové alebo komerčné účely.


 5. ÚČET POUŽÍVATEĽA

  5.1. Prevádzkovateľ po obdržaní správne vyplneného registračného formulára vytvorí pre Používateľa v rámci Portálu jedinečný účet s menom zvoleným Používateľom. Zmluva o poskytovaní bezplatnej služby Prevádzkovateľom (obsluha účtu Používateľa) sa uzatvára dňom vytvorenia účtu Používateľa.

  5.2. Poskytovateľ služby môže odmietnuť vytvorenie účtu s konkrétnym menom a už vytvorený účet kedykoľvek vymazať, ak sa už na Portáli používa alebo ak Poskytovateľ služby získa primerané a dôveryhodné informácie, že je v rozpore so zákonom, slušnosťou a porušuje osobné práva tretích strán alebo oprávnené záujmy Poskytovateľa služby.

  5.3. Používateľ obdrží prístup k účtu pomocou jedinečného prístupového ID a hesla. Používateľ je povinný neposkytovať toto meno alebo heslo žiadnej tretej strane a je výlučne zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené v dôsledku ich zverejnenia.

  5.4. Pre používanie služieb Webovej stránky, je potrebné v rámci účtu Používateľa uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo. V prípade, že Používateľ chce obdržať faktúru, je potrebné poskytnúť údaje na vystavenie faktúry z hľadiska platných predpisov (DIČ alebo IČO, názov firmy alebo meno a priezvisko, adresa spoločnosti alebo adresa bydliska).

  5.5. V rámci účtu Používateľa, môže Používateľ dobrovoľne poskytnúť svoju profilovú fotku a ďalší opis Používateľa. Opis Používateľa nemôže obsahovať nelegálny obsah.

  5.6. V rámci účtu Používateľa môže Používateľ povoliť zdieľanie informácií o aktuálnom rozsahu využívania služieb poskytovaných Poskytovateľmi služieb na platforme. Udelenie povolenia na zdieľanie takýchto informácií je dobrovoľné. Informácie budú sprístupnené iba vtedy, keď Používateľ vyjadrí súhlas s ich sprístupnením zmenou v nastaveniach používateľského účtu.

  5.7. Na základe informácií uvedených na účte Používateľa, sa vygeneruje jeho profil.

  5.7.1. V rámci účtu Používateľa sa prostredníctvom jeho profilu poskytujú informácie, a to meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fotka Používateľa, ďalší opis uvedený na účte, údaje potrebné na vystavenie faktúry, ako je DIČ/IČO, adresa, názov spoločnosti.

  5.7.2. V rámci účtu Používateľa sa automaticky poskytujú informácie o tom, koľkokrát Používateľ využil služby Poskytovateľov služieb prostredníctvom platformy, ako aj o hodnoteniach a recenziách, ktoré Používateľ vyjadril k jednotlivým službám (ak tak urobil).

  5.7.3. Ak Používateľ vyjadril súhlas so zdieľaním informácií o využívaní služieb poskytovaných Poskytovateľmi služieb prostredníctvom platformy, bude jeho účet obsahovať informácie o všetkých službách využívaných Používateľom, predovšetkým o všetkých ním navštívených lokalitách.

  5.8. Účet Klienta je k dispozícii k náhľadu pre Prevádzkovateľa a Poskytovateľa služby, u ktorého Klient požiadal o rezerváciu. Tento profil nie je k dispozícii, ani k nahliadnutiu pre iných Používateľov portálu.

  5.9. Profil Poskytovateľa služby je prístupný k prezeraniu pre všetkých Používateľov portálu, vrátane tých, ktorí nie sú prihlásení. Pre týchto Používateľov je dostupné iba meno, priezvisko a fotka Poskytovateľa služby. Klientom, ktorí si rezervujú služby Poskytovateľa služieb, sú sprístupnené tiež kontaktné údaje Poskytovateľa služby vo forme telefónneho čísla a e-mailovej adresy.


 6. ZRUŠENIE ÚČTU POUŽÍVATEĽA

  6.1. Používateľ, ktorý nie Poskytovateľom služieb, môže kedykoľvek zrušiť svoj účet na portáli s pomocou nastavenia svojho Účtu alebo prostredníctvom kontaktu s Prevádzkovateľom.

  6.2. V prípade odstránenia účtu Používateľa, prestáva byť jeho účet dostupný pre iných používateľov. Hodnotenia a recenzie vyjadrené Používateľom ale nepodliehajú odstráneniu.

  6.3. Za účelom odstránenia Účtu Poskytovateľa služieb, je Poskytovateľ povinný skontaktovať sa s Prevádzkovateľom. Poskytovateľ služby a Prevádzkovateľ sa dohodnú na pravidlách odstránenia alebo ďalšieho zverejňovania ponúk Poskytovateľa služieb, vrátane otázok o vzájomnom vyrovnaní.

  6.4. V prípadoch uvedených v týchto Všeobecných podmienkach, môže Prevádzkovateľ odstrániť účet Používateľa.

  6.5. V momente zrušenia účtu sa zároveň končí zmluva o poskytovaní služby Prevádzkovateľom (obsluha účtu Používateľa).


 7. PRÁVA A POVINNOSTI

  7.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje udržiavať platformu trvale a nepretržite, aby ju mohli Používatelia používať.

  7.2. Okrem toho si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na:

  7.2.1. dočasné pozastavenie platformy z dôvodu údržby alebo úprav webovej stránky;

  7.2.2. zasielanie technických informácií týkajúcich sa fungovania webovej stránky a poskytovania služieb na e-mailové adresy Používateľov;

  7.2.3. zablokovanie prístupu Používateľom, ktorých účet obsahuje erotický alebo pornografický obsah, obsahuje nelegálny softvér alebo informácie o jeho získaní a ďalší obsah, ktorý je v rozpore so zákonom, slušnosťou alebo oprávnenými záujmami Poskytovateľa služby;

  7.2.4. prestať poskytovať služby a vymazať účet Používateľa na portáli v prípade nedodržiavania Podmienok alebo v prípade, že poskytovanie služieb je nemožné z dôvodu zavinenia Používateľa.

  7.2.5. overovanie si, či Poskytovateľ služieb splnil požiadavky na to, aby mu Prevádzkovateľ naúčtoval zníženú províziu alebo či aj napriek ubezpečeniu Poskytovateľa služieb má byť provízia účtovaná v plnej výške. V prípade vyššie uvedeného porušenia je Prevádzkovateľ oprávnený upraviť výšku provízie (zrušiť predtým poskytnuté zľavy) za obdobie, v ktorom Poskytovateľovi služieb nevznikol nárok na zníženie a províziu vypočítať v štandardnej výške (bez akýchkoľvek zliav) v nasledujúcich obdobiach.

  7.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť ponuku Poskytovateľa služieb, ak nie je v súlade s politikou Prevádzkovateľa alebo s ustanoveniami vo Všeobecných podmienkach.

  7.4. Používateľ má zakázané poskytovať nezákonný obsah a používať služby Portálu spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, slušnosťou a porušuje osobné práva tretích strán alebo oprávnené záujmy Poskytovateľa služby.

  7.5. Poskytovateľ služieb nedovoľuje kopírovať, upravovať, distribuovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom používať akékoľvek diela sprístupnené na platforme, s výnimkou ich použitia v rámci používania služieb Portálu.


 8. HODNOTENIA A RECENZIE

  8.1. V rámci portálu poskytuje Prevádzkovateľ, za podmienok uvedených nižšie, Používateľom možnosť pridávať hodnotenia a recenzie spôsobu poskytovania služieb Poskytovateľmi služieb a spôsobu využitia služieb Klientami.

  8.2. Klient, ktorý využil službu daného Poskytovateľa služby, môže ohodnotiť danú službu prostredníctvom webovej stránky pod profilom ponuky Poskytovateľa služby. Hodnotenie a recenzia klienta sú k dispozícii na nahliadnutie Prevádzkovateľovi, Poskytovateľovi služby a ďalšími Používateľom, vrátane používateľov, ktorí nie sú prihlásení. Hodnotenie a recenzia sú uvedené spolu s menom a priezviskom Klienta a jeho fotografiou, ak Klient na svojom účte uverejnil svoju fotografiu.

  8.2.1. Hodnotenia a recenzie vydané Klientom danému Poskytovateľovi služby, sa majú týkať iba spôsobu, akým Poskytovateľ služby poskytuje službu. Hodnotenia a recenzie sa nemajú týkať individuálnych atribútov osoby, ktorá je Poskytovateľom služieb alebo jeho zamestnancov, ako sú charakterové vlastnosti, názory, zvyky. Hodnotenia a recenzie sa rovnako nemajú vzťahovať ani na iné služby, ktoré nesúvisia so službou poskytovanou Poskytovateľom služieb (napr. doprava) alebo na javy či udalosti, ktoré sú mimo kontroly Poskytovateľa služieb (napr. poveternostné podmienky).

  8.2.2. Hodnotenia a recenzie Klienta sú k dispozícii pod profilom hodnotených ponúk Poskytovateľov služieb. Prístup k hodnoteniam a recenziám Klienta sa dá získať aj prezeraním profilu Klienta na webovej stránke.

  8.3. Poskytovateľ služby, ktorého služby daný Klient využil, môže tiež vyhodnotiť spôsob, akým Klient využil jeho službu a vystaviť Klientovi hodnotenie prostredníctvom webovej stránky. Hodnotenie a recenzia Poskytovateľa služby je prístupné pre Prevádzkovateľa, daného Klienta a pre tých Poskytovateľov služieb, ktorým Klient zaslal požiadavku na rezerváciu. Hodnotenie a recenzia nie sú k dispozícii pre iných Používateľov.

  8.3.1. Hodnotenie a recenzia Poskytovateľa služby na Klienta sa má týkať iba spôsobu, akým Klient využil Službu. Hodnotenie a recenzia sa môžu týkať dodržiavania tých interných predpisov a pravidiel Poskytovateľa služby, o ktorých bol Klient riadne informovaný, a neplnenia iba tých pravidiel zo strany Klienta, ku ktorým sa zaviazal. Hodnotenie a recenzie sa nemajú týkať jednotlivých atribútov klienta, ako sú charakterové vlastnosti, názory, zvyky. Hodnotenie a recenzie nemajú viesť k zverejneniu osobných údajov Klienta, s výnimkou informácií o spôsobe, akým Klient využíva služby daného Poskytovateľa služieb.

  8.4. Používatelia sú povinní využívať možnosť vyjadrovania svojich hodnotení a recenzií iba na účely, na ktoré je táto funkcionalita určená, najmä na zabezpečenie bezproblémovej a harmonickej spolupráce medzi Klientami a Poskytovateľmi služieb a na vybudovanie vzájomnej dôvery, ako aj na umožnenie Klientom zvoliť si a overiť služby poskytované Poskytovateľom služieb. Je neprijateľné používať túto funkcionalitu na účely, ktoré sú v rozpore so zásadami hospodárskej súťaže a zmluvnej lojality, najmä vydávaním neoprávnených kladných alebo záporných hodnotení a recenzií konkurentom alebo príbuzným subjektom alebo vyhrážaním sa dodávateľovi negatívnym stanoviskom v prípade, že neponúknutia výhodnejších zmluvných podmienok.

  8.5. Používateľ má možnosť upraviť alebo vymazať zverejnené hodnotenie alebo recenziu po kontaktovaní Prevádzkovateľa portálu.

  8.6. Používatelia sú povinní vyjadrovať svoje hodnotenia a recenzie vyváženým spôsobom a s použitím kultivovaného jazyka. Zakázané je vydávať hodnotenia a recenzie obsahujúce nezákonný a diskriminačný obsah. Prevádzkovateľ informuje, že Používatelia sú zodpovední za obsah a pravdivosť vydaných hodnotení a recenzií, a to najmä za urážanie iných osôb alebo za porušenie ich osobnostných práv.

  8.7. Prevádzkovateľ informuje, že nekontroluje obsah všetkých hodnotení a recenzií zverejnených na webovej stránke, vrátane skutočnosti, že pred zverejnením na Portáli hodnotenia a recenzie neoveruje. Prevádzkovateľ si však vyhradzuje právo uspôsobenia hodnotenia a recenzie vrátane ich odmietnutia alebo odstránenia bez uvedenia dôvodu, ak hodnotenia a recenzie porušujú pravidlá pre pridávanie hodnotení (https://slowhop.com/sk/pravidla-pridavania-hodnotenia)

  8.8. Používatelia majú právo požiadať Prevádzkovateľa o odstránenie hodnotenia alebo recenzie, ktoré ich urážajú, porušujú ich osobné práva alebo obsahujú nelegálny obsah. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť takéto hodnotenie alebo recenzie po získaní vysvetlenia od Používateľa, ktorý vydal hodnotenie alebo recenziu, alebo bez získania takéhoto vysvetlenia.

  8.9. Prevádzkovateľ informuje, že nezávisle od práva na požiadanie Prevádzkovateľa o odstránenie hodnotenia alebo recenzie, sa môžu Používatelia domáhať svojich práv príslušným súdnym konaním v súlade s platnými právnymi predpismi.


 9. POPLATKY

  9.1. Prevádzkovateľ za používanie platformy neúčtuje Klientom žiadne poplatky.

  9.2. Prevádzkovateľ účtuje Poskytovateľovi služieb poplatky za používanie webovej stránky za podmienok uvedených v cenníku dostupnom na tejto adrese. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť výšku poplatkov a pravidlá týkajúce sa Poskytovateľov služieb, ktoré sú uvedené vyššie spomenutom cenník so 7 dňovou výpovednou lehotou. Vyššie uvedené znamená, že nový cenník nadobudne účinnosť po 7 dňoch odo dňa jeho zverejnenia na tejto adrese (t. j. 7 dní od oznámenia Poskytovateľom služieb elektronickými prostriedkami o zavedených zmenách).


 10. ZĽAVY

  10.1. Prevádzkovateľ pripúšťa možnosť udelenia zľavových kódov na použitie na portáli.

  10.2. Poskytnuté zľavové kódy budú oprávňovať na konkrétnu zľavu, v súlade s pravidlami danej akcie zverejnenými na Webovej stránke, na základe ktorých budú zľavové kódy pridelené.

  10.3. Používateľ, ktorému boli pridelené kódy, sa zaväzuje, že nepredá, nedaruje alebo inak nebude disponovať so zľavovým kódom poskytnutím inej osobe alebo inému subjektu.


 11. ZODPOVEDNOSŤ

  11.1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za:

  11.1.1. akékoľvek škody spôsobené tretím stranám v dôsledku toho, že Používatelia používajú služby spôsobom, ktorý nie je v súlade s Podmienkami alebo zákonmi;

  11.1.2. informácie, materiály stiahnuté a odoslané cez internet Používateľom, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s Webovou stránkou;

  11.1.3. stratu údajov Používateľa v dôsledku externých faktorov (napr. zlyhanie softvéru) alebo iných okolností nezávislých od Prevádzkovateľa (kroky tretích strán);

  11.1.4. škody vyplývajúce z nedostatočnej kontinuity fungovania Portálu

  11.1.5. za nepravdivé alebo neúplné informácie uvedené Používateľom pri registrácii účtu alebo pri používaní Služieb;

  11.1.6. ďalšie prípady nedodržiavania podmienok týchto predpisov zo strany Používateľa.

  11.1.7. činnosť Poskytovateľov služieb.

  11.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za záväzky vyplývajúce zo zmluvy uzavretej medzi Poskytovateľom služby a Klientom, vrátane neplnenia alebo nesprávneho plnenia tejto zmluvy, a vrátane škôd nimi spôsobených v súvislosti s jej plnením.


 12. REKLAMÁCIA

  12.1. Používatelia majú právo podať reklamáciu týkajúcu sa realizácie Služieb priamo Poskytovateľovi služieb.

  12.2. Reklamácie uvedené v bode 12.1. Všeobecných podmienok sa môžu týkať kvality Služby poskytovanej Poskytovateľom služby.

  12.3. Používatelia majú právo podať reklamáciu týkajúcu sa prevádzkovania Webovej stránky priamo Prevádzkovateľovi.

  12.4. V prípade uvedenom v bode 12.3. Všeobecných podmienok, je reklamáciu potrebné podať prostredníctvom reklamačného formulára na Webovej stránke.

  12.5. Reklamácia musí obsahovať:

  12.5.1. Identifikáciu Používateľa;

  12.5.2. Rezervačné číslo poskytnuté Používateľovi v e-maile potvrdzujúcom objednávku

  12.5.3. predmet reklamácie;

  12.5.4. opis okolností oprávňujúcich na podanie sťažnosti.

  12.6. Reklamácie budú posúdené do 14 dní od dátumu prijatia oznámenia.


 13. OSOBNÉ ÚDAJE A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

  13.1. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 /ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Používateľ udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v registračnom formulári a údajov aktualizovaných pri používaní Webovej stránky Prevádzkovateľom za účelom poskytovania Služby poskytovanej Webovou stránkou.

  13.2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov zverejnenými na Webovej stránke.

  13.3. Používatelia, ktorí akceptovali Všeobecné podmienky udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov.

  13.4. Pokiaľ Používateľ používa Služby spojené s verejným zdieľaním svojho Diela na Webovej stránke, podľa čl. 81 Zákona o autorských právach a príbuzných právach, Používateľ súhlasí s bezplatným používaním, kopírovaním a šírením Poskytovateľom služby. Poskytovateľ služby vyhlasuje, že Dielo bude použité na správnu realizáciu Služieb alebo sa použije na identifikáciu Používateľa alebo na propagačné, reklamné a marketingové účely Poskytovateľa služby.

  13.5. Používateľ vyhlasuje, že má právo na autorské práva na všetok obsah zverejnený na webových stránkach, ktorý predstavuje diela v zmysle zákona zo 4. februára 1994 O autorských právach a právach s ním súvisiacich (ďalej len „diela“). Používateľ udeľuje Poskytovateľovi služieb bezplatnú, neohraničenú a územne neobmedzenú licenciu na čas realizácie služieb, ktorá umožňuje použitie Diela v nasledujúcich oblastiach využitia, medzi ktoré patria najmä: tvorba, šírenie, verejná reprodukcia a zobrazovanie, uloženie do pamäte počítača a serverov počítačových sietí, umiestnenie v internete.

  13.6. Prijatím Všeobecných podmienok Poskytovatelia služieb súhlasia s tým, aby Prevádzkovateľ používal materiály uvedené v ich ponukách na marketingové účely Prevádzkovateľa. Poskytovatelia služieb súhlasia najmä s použitím fotografií, opisov Služieb a video materiálov Poskytovateľov služieb a v tomto rozsahu udeľujú Prevádzkovateľovi bezplatnú, nevýhradnú a územne neobmedzenú licenciu umožňujúcu použitie týchto materiálov za podmienok a oblastí použitia uvedených v bode 13.5.

  13.7. Prijatím Všeobecných podmienok Poskytovatelia služieb vyjadrujú súhlas s využitím materiálov obsiahnutých v ich ponukách a ich prevedením Prevádzkovateľom na tretie strany (napr. pridružené siete, pridružení partneri) a v tomto rozsahu udeľujú Prevádzkovateľovi bezplatnú, nevýhradnú a územne neobmedzenú licenciu umožňujúcu použitie týchto materiálov za podmienok a oblastí použitia uvedených v bode 13.5.


 14. RIEŠENIE SPOROV

  14.1. Prípadné spory medzi Používateľmi a Prevádzkovateľom budú riešené zmierom.

  14.2. Ak k takejto dohode nedôjde do 60 dní od vzniku sporu, môže ktorákoľvek strana podať návrh na začatie konania na príslušný súd podľa sídla Prevádzkovateľa. Vyššie uvedené obmedzenie jurisdikcie sa nevzťahuje na spory Prevádzkovateľa so spotrebiteľmi.


 15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  15.1. Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť od dňa 01.07.2021.

  15.2. Poskytovateľ služieb má právo na zmenu Podmienok z dôležitých dôvodov, najmä v prípade zmeny platných právnych ustanovení, týkajúcich sa práv a povinností Prevádzkovateľa alebo Používateľov uvedených v Podmienkach, v prípade zmeny charakteru činnosti Prevádzkovateľa, v prípade doplnenia nových funkcionalít webovej stránky.

  15.3. Zmeny Podmienok nadobúdajú platnosť po 14 dňoch odo dňa informovania Používateľov e-mailom o zmenách, s výnimkou ustanovení kapitoly 8 Všeobecných podmienok vzťahujúcich sa na ustanovenia z bodov 8.1 až 8.9., ktoré nadobúdajú platnosť od dňa 01.06.2021. Používateľ, ktorý nesúhlasí so zmenou a doplnením nariadení Všeobecných podmienok, môže rezignovať na používanie webových stránok bez toho, aby to malo negatívne následky, v tom aj vymazanie svojho účtu.

  15.4. V záležitostiach, ktoré nie sú zahrnuté vo Všeobecných podmienkach, sa uplatňujú ustanovenia zákona o poskytovaní elektronických služieb, zákona o ochrane osobných údajov, občianskeho zákonníka a ďalších kogentných ustanovení poľského práva.