REGULAMIN PORTALU SLOWHOP.COM

 

Ta wersja regulaminu obowiązywała od 25 maja 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. Aktualną wersję regulaminu znajdziesz tutaj.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym www.slowhop.com.

  1.2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

  1.3. Operator, nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

  1.4. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług, każdy z Użytkowników zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.


 2. DEFINICJE

  2.1. Operator - Slowhop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krzywe, Krzywe 3, 19-411 Świętajno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000592852, NIP 8471615219, REGON 363261305, kapitał zakładowy 20.000 złotych.

  2.2. Usługodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która oferuje swoje usługi za pośrednictwem Serwisu

  2.3. Klient - osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

  2.4. Użytkownicy – Usługodawcy i Klienci

  2.5. Usługi –usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu polegające na oferowaniu noclegów lub wyjazdów.

  2.6. Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem na wynajem nieruchomości Usługodawcy lub na uczestnictwo w wyjeździe organizowanym przez Usługodawcę.


 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  3.1. Użytkownicy powinni spełniać następujące wymagania techniczne w celu korzystania z Serwisu:

  3.1.1. połączenie z siecią Internet;

  3.1.2. zainstalowana przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0, Chrome 2.0, Safari 5, Mozilla Firefox 15, Opera 11 lub ich nowsze wersje);

  3.1.3. posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji Zamówienia.

  3.2. Operator zapewnia techniczną platformę umożliwiającą nawiązanie kontaktu Usługodawcom z Klientami, dokonywanie Rezerwacji oraz dodanie swojej oferty Usługi za pośrednictwem Serwisu oraz dokonywanie oceny Użytkowników.

  3.3. Operator umożliwia Usługodawcom dodanie oferty Usługi polegającej na:

  3.3.1. organizacji tematycznego wyjazdu lub aktywności,

  3.3.2. udostępnieniu Klientom oferty noclegu w nieruchomości Usługodawcy.

  3.4. Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie, dotyczące poszczególnych Usługodawców były jak najbardziej aktualne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione przez Dostawcę informacje nieprawdziwe lub nieaktualne.

  3.5. Po dokonaniu Rezerwacji przez Klienta, na podany przez niego adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie. Skuteczne dokonanie Rezerwacji uzależnione jest od opłacenia pełnej wysokości opłaty wskazanej przez Usługodawcę w Serwisie (przedpłata), chyba że Usługodawca przewiduje płatność w późniejszym terminie (płatność na miejscu).

  3.6. Operator i Usługodawca nie odpowiadają za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych przez Klienta podczas dokonywania Rezerwacji.

  3.7. Usługodawca zobowiązuje się nie podawać danych adresowych, ani płatności Klientowi w celu ominięcia Rezerwacji przez Serwis

  3.8. Usługodawca zobowiązuje się podawać ceny swoich usług na Serwisie identyczne lub niższe niż ceny dostępne bezpośrednio lub w innych kanałach

  3.9. Usługodawca oraz Operator na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r. poz. 827) wyłączają możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem. Zgodnie z ww. przepisem prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania.

  3.10. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Klientów za prawidłowe wykonanie Usługi.

  3.11. Klient może dokonać zapłaty za Rezerwację za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU w Serwisie przy dokonaniu Rezerwacji lub, jeżeli Usługodawca przewidział taką możliwość, w trakcie świadczenia Usługi określonej w pkt 3.3. Regulaminu.

  3.12. Wszystkie ceny podane w Serwisie zawierają podatek VAT.


 4. REJESTRACJA

  4.1. Treść umieszczoną w Serwisie można przeglądać bez uprzedniej rejestracji.

  4.2. W celu korzystania z Serwisu polegającego na dokonaniu Rezerwacji przez Klienta lub dodania Usługi przez Usługodawcę wymagane jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie i założenia konta oraz zaakceptowania Regulaminu.

  4.3. Wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że:

  4.3.1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

  4.3.2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  4.3.3. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

  4.4. Dokonując rejestracji użytkownik może udzielić zgody na przetwarzanie jest danych osobowych w celach marketingowych lub w celach handlowych przez Operatora.


 5. KONTO UŻYTKOWNIKA

  5.1. Operator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie wybranej przez Użytkownika.

  5.2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

  5.3. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.


 6. PRAWA I OBOWIĄZKI

  6.1. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego utrzymywania Serwisu w celu korzystania przez niego przez Użytkowników

  6.2. Operator zastrzega sobie ponadto prawo do:

  6.2.1. przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;

  6.2.2. wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usług;

  6.2.3. zablokowania dostępu do zasobów Użytkownikom, których konto zawiera treści erotyczne, pornograficzne, zawiera nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy;

  6.2.4. zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika w Serwisie w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie Usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.

  6.3. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia oferty Usługodawcy w przypadku gdy jest ona niezgodna z polityką Operatora lub z postanowieniami Regulaminu.

  6.4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

  6.5. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach korzystania z Usług Serwisu.


 7. OPŁATY

  7.1. Operator nie pobiera opłat od Klientów za korzystanie z Serwisu.

  7.2. Operator pobiera od Usługodawcy opłaty za korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w cenniku zamieszczonym pod tym adresem.


 8. RABATY

  8.1. Operator przewiduje możliwość przyznawania kodów rabatowych do wykorzystania w Serwisie.

  8.2. Przyznane kody rabatowe upoważniać będą do określonej zniżki, zgodnie z zamieszczanymi w Serwisie zasadami danej akcji, w ramach której kody rabatowe będą przyznawane.

  8.3. Użytkownik, któremu przyznano kody zobowiązuje się nie dokonywać zbycia, darowania ani jakiegokolwiek innego rozporządzenia przyznanym kodem rabatowym na rzecz innej osoby lub jakiegokolwiek innego podmiotu.


 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  9.1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

  9.1.1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

  9.1.2. bezpośrednio lub pośrednio związane z Serwisem informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników;

  9.1.3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora (działanie osób trzecich);

  9.1.4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości działania Serwisu;

  9.1.5. podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;

  9.1.6. inne przypadki nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.

  9.1.7. Działalność Usługodawców.

  9.2. Operator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Usługodawcą i Klientem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy w tym także za wyrządzone przez nich szkody w związku z jej wykonywaniem.


 10. REKLAMACJE

  10.1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje dotyczące realizacji Usług bezpośrednio do Usługodawcy.

  10.2. Reklamacje, o których mowa w pkt 10.1. Regulaminu mogą dotyczyć jakości wykonanej Usługi przez Usługodawcę.

  10.3. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje dotyczące działalności Serwisu bezpośrednio u Operatora

  10.4. W przypadku określonym w pkt 10.3. Regulaminu, reklamację należy złożyć za pośrednictwem formularza reklamacyjnego zamieszczonego w Serwisie.

  10.5. Reklamacja winna zawierać w szczególności:

  10.5.1. oznaczenie Użytkownika;

  10.5.2. numer Rezerwacji podany Użytkownikowi w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia

  10.5.3. przedmiot reklamacji;

  10.5.4. opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.

  10.6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.


 11. DANE OSOBOWE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  11.1. Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz danych zaktualizowanych podczas korzystania z Serwisu w celu zrealizowania Usługi świadczonej przez Serwis.

  11.2. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityka prywatności zamieszczoną w Serwisie.

  11.3. Użytkownicy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

  11.4. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, lub wykorzystywany będzie w celu identyfikacji Użytkownika, lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy.

  11.5. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworów. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.

  11.6. Usługodawcy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na użycie przez Operatora materiałów umieszczonych w ich ofertach w celach marketingowych dotyczących Operatora. Usługodawcy wyrażają zgodę na użycie w szczególności zdjęć, opisów Usług oraz materiałów filmowych Usługodawców.

  11.7. Usługodawcy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na przekazanie przez Operatora materiałów umieszczonych w ich ofertach podmiotom trzecim (np. sieci afiliacyjne, partnerzy afiliacyjni)


 12. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  12.1. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami a Operatorem będą rozstrzygane polubownie.

  12.2. W przypadku braku porozumienia w terminie 60 dni od powstania sporu, może zostać on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Operatora.


 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  13.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

  13.2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od poinformowania Użytkowników droga elektroniczną o wprowadzonych zmianach.

  13.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.