VŠEOBECNÉ PODMIENKY PORTÁLU SLOWHOP.COM

 

Platné od 25. 5. 2018

 

 1. ÚVOD K VŠEOBECNÝM PODMIENKAM

  1.1. Tieto Všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky naše služby poskytované online na portáli www.slowhop.com.

  1.2. Pred použitím našej platformy sú Používatelia povinní oboznámiť sa so Všeobecnými podmienkami. Začatie používania našich Služieb, ktoré si nevyžadujú registráciu, sa rovná potvrdeniu a súhlasu s prijatím Všeobecných podmienok. V prípade služieb, ktoré si vyžadujú registráciu, sa registrácia na Webovej stránke rovná prijatiu a súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

  1.3. Prevádzkovateľ bezplatne sprístupňuje Používateľom Všeobecné obchodné podmienky na webe a umožňuje ich stiahnutie, uloženie a tlač.

  1.4. Od momentu využívania Služieb, je každý Používateľ povinný dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky.


 2. DEFINÍCIA

  2.1. Prevádzkovateľ - Slowhop, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Krzywe, Krzywe 3, 19-411 Świętajno, Poľsko, zapísaná do Registra podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom v Olsztyne, VIII Obchodná divízia Národného súdneho registra, pod číslom KRS 0000592852, DIČ: 8471615219, IČO: 363261305, základné imanie 20 000 PLN.

  2.2. Poskytovateľ služieb - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorým zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony a ktorá ponúka svoje služby prostredníctvom portálu.

  2.3. Klient - fyzická osoba s minimálne obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, právnická osoba, organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony a ktorá využíva služby poskytované Poskytovateľom prostredníctvom internetovej stránky, na základe ustanovení tohto nariadenia.

  2.4. Používatelia - poskytovatelia služieb a klienti

  2.5. Služby - služby poskytované Poskytovateľom služby prostredníctvom internetovej stránky spočívajúce v ponuke ubytovania alebo výletov.

  2.6. Rezervácia - zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom služby a Klientom o prenájme nehnuteľnosti Poskytovateľa služby alebo o účasti na výlete/ zájazde organizovanom Poskytovateľom služby.


 3. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

  3.1. Používatelia musia na využívanie internetového servisu spĺňať nasledovné technické požiadavky:

  3.1.1. pripojenie k internetu

  3.1.2. nainštalované prehliadače Internet Explorer 8.0, Chrome 2.0, Safari 5, Mozilla Firefox 15, Opera 11 alebo ich novšie verzie;

  3.1.3. mať a poskytnúť e-mailovú adresu, na ktorú budú posielané informácie týkajúce sa realizácie Objednávky.

  3.2. Prevádzkovateľ poskytuje technickú platformu, ktorá umožňuje nadväzovať kontakt Poskytovateľom služieb s Klientami, vykonávať rezervácie a pridávať ponuky Služieb prostredníctvom Webovej stránky a hodnotiť Používateľov.

  3.3. Prevádzkovateľ umožňuje Poskytovateľom služieb pridanie ponuky na:

  3.3.1. organizáciu tematického výletu alebo aktivity

  3.3.2. poskytnutie ubytovania v nehnuteľnosti Poskytovateľa služby.

  3.4. Prevádzkovateľ vynakladá maximálne úsilie, aby informácie prezentované na internetovej stránke, týkajúce sa jednotlivých Poskytovateľov služieb, boli čo najaktuálnejšie, avšak nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepravdivé alebo neaktuálne informácie poskytnuté Poskytovateľom.

  3.5. Po tom ako Klient vykoná rezerváciu, bude na jeho e-mailovú adresu zaslané potvrdenie. Konečná Rezervácia závisí od zaplatenia celej výšky poplatku uvedeného Poskytovateľom služby na internetovej stránke (platba vopred), pokiaľ Poskytovateľ služby nestanoví platbu neskôr (platba na mieste).

  3.6. Prevádzkovateľ a Poskytovateľ služieb nezodpovedajú za nesplnenie objednávky v dôsledku poskytnutia neúplných alebo nepravdivých údajov poskytnutých Klientom pri Rezervácii.

  3.7. Poskytovateľ služby sa zaväzuje, že Klientovi neposkytne iné údaje o adrese ani o platbe, aby sa tak vyhol Rezervácii prostredníctvom Portálu.

  3.8. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje poskytovať ceny svojich služieb na Portáli, ktoré sú identické alebo nižšie ako ceny dostupné priamo alebo na iných kanáloch.

  3.9. Poskytovateľ služby a Prevádzkovateľ podľa čl. 38 bod 12 Zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (Z.z. z roku 2014, položka 827) vylučuje možnosť odstúpenia Klienta od zmluvy, ktorý je spotrebiteľom. V súlade s vyššie spomenutým ustanovením, spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov alebo na diaľku v súvislosti so zmluvami o poskytovaní ubytovacích služieb.

  3.10. Poskytovateľ služby je voči Klientovi zodpovedný za správne vykonávanie Služby.

  3.11. Klient môže zaplatiť za Rezerváciu prostredníctvom online platobného systému PayU na Portáli pri uskutočňovaní Rezervácie alebo, ak Poskytovateľ služby stanovil takúto možnosť, počas poskytovania Služby uvedenej v bode 3.5. Všeobecných podmienok.

  3.12. Všetky ceny uvedené na Portáli zahŕňajú DPH.


 4. REGISTRÁCIA

  4.1. Obsah zverejnený na Portáli je možné sledovať bez predchádzajúcej Registrácie.

  4.2. S cieľom využívania Portálu na uskutočnenie Rezervácie ako Klient alebo na pridanie Služby ako Poskytovateľ služby, musí Používateľ vyplniť registračný formulár na internetovej stránke, založiť si Účet a súhlasiť so Všeobecnými podmienkami.

  4.3. Používateľ vyplnením a zaslaním registračného formulára vyhlasuje, že:

  4.3.1. údaje v ňom uvedené sú úplné, zodpovedajú skutočnosti a neporušujú nijaké práva tretích strán;

  4.3.2. je oprávnený uzatvoriť zmluvu o poskytovaní elektronických služieb;

  4.3.3. prečítal si Podmienky a zaväzuje sa ich dodržiavať.

  4.4. Používateľ registráciou môže vyjadriť svoj súhlas so spracovaním osobných údajov Prevádzkovateľom na marketingové alebo komerčné účely .


 5. ÚČET POUŽÍVATEĽA

  5.1. Prevádzkovateľ po obdržaní správne vyplneného registračného formulára vytvorí pre Používateľa v rámci Portálu jedinečný účet s menom zvoleným Používateľom.

  5.2. Poskytovateľ služby môže odmietnuť vytvorenie účtu s konkrétnym menom a už vytvorený účet kedykoľvek vymazať, ak sa už na Portáli používa alebo ak Poskytovateľ služby získa primerané a dôveryhodné informácie, že je v rozpore so zákonom, slušnosťou a porušuje osobné práva tretích strán alebo oprávnené záujmy Poskytovateľa služby.

  5.3. Používateľ obdrží prístup k účtu pomocou jedinečného prístupového ID a hesla. Používateľ je povinný neposkytovať toto meno alebo heslo žiadnej tretej strane a je výlučne zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené v dôsledku ich zverejnenia.


 6. PRÁVA A POVINNOSTI

  6.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje udržiavať Webovú stránku trvale a nepretržite, aby ju mohli Používatelia používať.

  6.2. Okrem toho si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na:

  6.2.1. dočasné pozastavenie Webovej stránky z dôvodu údržby alebo úprav Webovej stránky;

  6.2.2. zasielanie technických informácií týkajúcich sa fungovania Webovej stránky a poskytovania služieb na e-mailové adresy Používateľov;

  6.2.3. zablokovanie prístupu Používateľom, ktorých účet obsahuje erotický alebo pornografický obsah, obsahuje nelegálny softvér alebo informácie o jeho získaní a ďalší obsah, ktorý je v rozpore so zákonom, slušnosťou alebo oprávnenými záujmami Poskytovateľa služby;

  6.2.4. prestať poskytovať služby a vymazať účet Používateľa na Portáli v prípade nedodržiavania Podmienok alebo v prípade, že poskytovanie Služieb je nemožné z dôvodu zavinenia Používateľa.

  6.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť ponuku Poskytovateľa služieb, ak nie je v súlade s politikou Prevádzkovateľa alebo s ustanoveniami vo Všeobecných podmienkach.

  6.4. Používateľ má zakázané poskytovať nezákonný obsah a používať služby Portálu spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, slušnosťou a porušuje osobné práva tretích strán alebo oprávnené záujmy Poskytovateľa služby.

  6.5. Poskytovateľ služieb nedovoľuje kopírovať, upravovať, distribuovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom používať akékoľvek diela sprístupnené na Webovej stránke, s výnimkou ich použitia v rámci Používania služieb Portálu.


 7. POPLATKY

  7.1. Prevádzkovateľ za používanie Webovej stránky neúčtuje Klientom žiadne poplatky.

  7.2. Prevádzkovateľ účtuje Poskytovateľovi služieb poplatky za používanie Webovej stránky za podmienok uvedených v cenníku dostupnom na tejto adrese.


 8. ZĽAVA

  8.1. Prevádzkovateľ pripúšťa možnosť udelenia zľavových kódov na použitie na Portáli.

  8.2. Poskytnuté zľavové kódy budú oprávňovať na konkrétnu zľavu, v súlade s pravidlami danej akcie zverejnenými na Webovej stránke, na základe ktorých budú zľavové kódy pridelené.

  8.3. Používateľ, ktorému boli pridelené kódy, sa zaväzuje, že nepredá, nedaruje alebo inak nebude disponovať so zľavovým kódom poskytnutím inej osobe alebo inému subjektu.


 9. ZODPOVEDNOSŤ

  9.1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za:

  9.1.1. akékoľvek škody spôsobené tretím stranám v dôsledku toho, že Používatelia používajú služby spôsobom, ktorý nie je v súlade s Podmienkami alebo zákonmi;

  9.1.2. informácie, materiály stiahnuté a odoslané cez internet Používateľom, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s Webovou stránkou;

  9.1.3. stratu údajov Používateľa v dôsledku externých faktorov (napr. zlyhanie softvéru) alebo iných okolností nezávislých od Prevádzkovateľa (kroky tretích strán);

  9.1.4. škody vyplývajúce z nedostatočnej kontinuity fungovania Portálu

  9.1.5. za nepravdivé alebo neúplné informácie uvedené Používateľom pri registrácii účtu alebo pri používaní Služieb;

  9.1.6. ďalšie prípady nedodržiavania podmienok týchto predpisov zo strany Používateľa.

  9.1.7. činnosť Poskytovateľov služieb.

  9.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za záväzky vyplývajúce zo zmluvy uzavretej medzi Poskytovateľom služby a Klientom, vrátane neplnenia alebo nesprávneho plnenia tejto zmluvy, a vrátane škôd nimi spôsobených v súvislosti s jej plnením.


 10. REKLAMÁCIA

  10.1. Používatelia majú právo podať reklamáciu týkajúcu sa realizácie Služieb priamo Poskytovateľovi služieb.

  10.2. Reklamácie uvedené v bode 10.1. Všeobecných podmienok sa môžu týkať kvality Služby poskytovanej Poskytovateľom služby.

  10.3. Používatelia majú právo podať reklamáciu týkajúcu sa prevádzkovania Webovej stránky priamo Prevádzkovateľovi.

  10.4. V prípade uvedenom v bode 10.3. Všeobecných podmienok, je reklamáciu potrebné podať prostredníctvom reklamačného formulára na Webovej stránke.

  10.5. Reklamácia musí obsahovať:

  10.5.1. Identifikáciu Používateľa;

  10.5.2. Rezervačné číslo poskytnuté Používateľovi v e-maile potvrdzujúcom objednávku

  10.5.3. predmet reklamácie;

  10.5.4. opis okolností oprávňujúcich na podanie sťažnosti.

  10.6. Reklamácie budú posúdené do 14 dní od dátumu prijatia oznámenia.


 11. OSOBNÉ ÚDAJE A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

  11.1. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 /ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Používateľ udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v registračnom formulári a údajov aktualizovaných pri používaní Webovej stránky Prevádzkovateľom za účelom poskytovania Služby poskytovanej Webovou stránkou.

  11.2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov zverejnenými na Webovej stránke.

  11.3. Používatelia, ktorí akceptovali Všeobecné podmienky udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov.

  11.4. Pokiaľ Používateľ používa Služby spojené s verejným zdieľaním svojho Diela na Webovej stránke, podľa čl. 81 Zákona o autorských právach a príbuzných právach, Používateľ súhlasí s bezplatným používaním, kopírovaním a šírením Poskytovateľom služby. Poskytovateľ služby vyhlasuje, že Dielo bude použité na správnu realizáciu Služieb alebo sa použije na identifikáciu Používateľa alebo na propagačné, reklamné a marketingové účely Poskytovateľa služby.

  11.5. Používateľ vyhlasuje, že má právo na majetkové autorské práva na Diela. Používateľ udeľuje Poskytovateľovi služieb bezplatnú, neohraničenú a územne neobmedzenú licenciu na čas realizácie Služieb, ktorá umožňuje použitie Diela v nasledujúcich oblastiach využitia, medzi ktoré patria najmä: tvorba, šírenie, verejná reprodukcia a zobrazovanie, uloženie do pamäte počítača a serverov počítačových sietí, umiestnenie v internete.

  11.6. Prijatím Všeobecných podmienok Poskytovatelia služieb súhlasia s tým, aby Prevádzkovateľ používal materiály uvedené v ich ponukách na marketingové účely Prevádzkovateľa. Poskytovatelia služieb súhlasia najmä s použitím fotografií, opisov Služieb a video materiálov Poskytovateľov služieb.

  11.7. Prijatím Všeobecných podmienok Poskytovatelia služieb vyjadrujú súhlas s využitím materiálov obsiahnutých v ich ponukách a ich prevedením Prevádzkovateľom na tretie strany (napr. pridružené siete, pridružení partneri).


 12. RIEŠENIE SPOROV

  12.1. Prípadné spory medzi Používateľmi a Prevádzkovateľom budú riešené zmierom.

  12.2. Ak k takejto dohode nedôjde do 60 dní od vzniku sporu, môže ktorákoľvek strana podať návrh na začatie konania na príslušný súd podľa sídla Prevádzkovateľa.


 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  13.1. Všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť od dňa 25. 5. 2018.

  13.2. Poskytovateľ služieb má právo na jednostrannú zmenu Podmienok. Zmeny Podmienok nadobúdajú platnosť po 7 dňoch od ich oznámenia Používateľom prostredníctvom e-mailu o zmenách.

  13.3. V záležitostiach, ktoré nie sú zahrnuté v Podmienkach, sa uplatňujú ustanovenia zákona o poskytovaní elektronických služieb, zákona o ochrane osobných údajov, občianskeho zákonníka a ďalších kogentných ustanovení poľského práva.