VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PORTÁLU SLOWHOP.COM

 

Platné od 25. května 2018.

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto předpisy (dále jen „Předpisy“) definují pravidla pro poskytování služeb na webových stránkách www.slowhop.com..

  1.2. Před použitím webových stránek se od uživatelů vyžaduje, aby si přečetli ustanovení těchto předpisů. Zahájení používání služeb, které nevyžadují registraci, se rovná úplnému přijetí Všeobecných podmínek. V případě Služeb, které vyžadují registraci, se registrace na Webových stránkách rovná úplnému přijetí Pravidel.

  1.3. Provozovatel poskytuje Uživatelům Předpisy bezplatně v systému ICT, a to způsobem, který umožňuje jejich stahování, ukládání a tisk.

  1.4. Od okamžiku, kdy začne využívat Služby, je každý uživatel povinen dodržovat ustanovení těchto předpisů.


 2. DEFINICE

  2.1. Provozovatel - společnost Slowhop s ručením omezeným se sídlem v Krzywe, Krzywe 3, 19-411 Świętajno, zapsána do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Olsztynu, VIII Obchodní divize Národního soudního rejstříku, pod číslem KRS 0000592852, NIP 8471615219, REGON 363261305, základní kapitál 20 000 PLN.

  2.2. Poskytovatel služeb - fyzická osoba podnikající, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která nabízí své služby prostřednictvím webových stránek.

  2.3. Zákazník - fyzická osoba s minimálně omezenou způsobilostí k právním úkonům, právnická osoba, organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům a která na základě ustanovení tohoto řádu využívá Služby poskytované Poskytovatelem služby prostřednictvím Webové stránky.

  2.4. Uživatelé - poskytovatelé služeb a zákazníci

  2.5. Služby - služby poskytované Poskytovatelem služeb prostřednictvím Webové stránky spočívající v nabídce ubytování nebo výletů.

  2.6. Rezervace - smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem služby a Zákazníkem o pronájmu nemovitosti Poskytovatele služeb nebo o účasti na zájezdu organizovaném Poskytovatelem služby.


 3. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

  3.1. Uživatelé by měli pro používání webových stránek splňovat následující technické požadavky:

  3.1.1. připojení k internetu;

  3.1.2. Internet Explorer 8.0, Chrome 2.0, Safari 5, Mozilla Firefox 15, Opera 11 nebo novější verze webového prohlížeče;

  3.1.3. mít a poskytnout e-mailovou adresu, která umožní zasílat informace týkající se Objednávky.

  3.2. Provozovatel poskytuje technickou platformu, která umožňuje Poskytovatelům služeb kontaktovat Zákazníky, provádět Rezervace, přidávat jejich nabídku Služeb prostřednictvím Webových stránek a hodnotit Uživatele.

  3.3. Provozovatel umožňuje Poskytovatelům služeb přidat nabídku Služeb skládající se z:

  3.3.1. organizace tematického výletu nebo aktivity,

  3.3.2. poskytovat Zákazníkům nabídku ubytování v nemovitostech Poskytovatele služeb.

  3.4. Provozovatel vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil, že informace uváděné na Webových stránkách, týkající se jednotlivých Poskytovatelů služeb, budou co nejaktuálnější, avšak nenese odpovědnost za jakékoli nepravdivé nebo zastaralé informace dodané Poskytovatelem služeb.

  3.5. Poté, co Zákazník provede Rezervaci, bude mu zasláno potvrzení na jím uvedenou e-mailovou adresu. Úspěšnou Rezervací se rozumí zaplacení celé částky poplatku, uvedeného Poskytovatelem služby na Webových stránkách (platba předem), pokud Poskytovatel služby neumožňuje platbu později (platba na místě).

  3.6. Provozovatel a Poskytovatel služeb neodpovídají za nesplnění objednávky vyplývající z dodání neúplných nebo nepravdivých údajů Zákazníkem při provádění Rezervace.

  3.7. Poskytovatel služby se zavazuje, že Zákazníkovi nesdělí údaje nutné k provedení platby, aby tím obešel Rezervaci prostřednictvím Webových stránek.

  3.8. Poskytovatel služeb se zavazuje nabízet na Webových stránkách ceny svých služeb nižší nebo stejné, jako na jiných dostupných kanálech.

  3.9. Poskytovatel služby a Provozovatel podle čl. 38 bod 12 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (Journal of Laws of 2014, bod 827) vylučují možnost odstoupit od smlouvy Zákazníkem, který je spotřebitelem. Podle výše uvedeného ustanovení, spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo na dálku v souvislosti se smlouvami o poskytování ubytovacích služeb.

  3.10. Poskytovatel služby odpovídá Zákazníkům za řádně poskytované Služby.

  3.11. Zákazník může platit za Rezervaci prostřednictvím online platebního systému PayU nebo Stripe na Webu při provádění rezervace, nebo, pokud Poskytovatel služby tuto možnost nabízí, během poskytování služby uvedeném v bodě 3.5.

  3.12. Všechny ceny na Webových stránkách zahrnují DPH.


 4. REGISTRACE

  4.1. Obsah zveřejněný na Webových stránkách lze prohlížet bez předchozí registrace.

  4.2. Aby bylo možné používat Webovou stránku pro provedení Rezervace Zákazníkem nebo přidání Služby Poskytovatelem služby, musí uživatel vyplnit registrační formulář na Webové stránce, založit si účet a přijmout podmínky.

  4.3. Uživatel zasláním registračního formuláře prohlašuje, že:

  4.3.1. údaje v něm uvedené jsou úplné a správné a neporušují žádná práva třetích stran;

  4.3.2. je oprávněn uzavřít smlouvu o poskytování elektronických služeb;

  4.3.3. si přečetl Předpisy a zavazuje se je dodržovat.

  4.4. Registrací může uživatel souhlasit se zpracováním osobních údajů Provozovatelem pro marketingové nebo komerční účely.


 5. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  5.1. Po obdržení správně vyplněného registračního formuláře vytvoří Provozovatel pro Uživatele na webových stránkách jedinečný účet se jménem zvoleným Uživatelem.

  5.2. Poskytovatel služeb může odmítnout vytvořit účet se specifickým názvem a již vytvořený účet kdykoli smazat, pokud je již použit na Webových stránkách nebo pokud Poskytovatel služeb obdrží přiměřené a důvěryhodné informace, že je v rozporu se zákonem, slušností, porušuje osobní práva třetích stran nebo oprávněné zájmy Poskytovatele služeb.

  5.3. Uživatel přistupuje k účtu pomocí jedinečného přístupového ID a hesla. Uživatel je povinen nesdělovat ID nebo heslo žádné třetí straně a je výhradně odpovědný za jakékoliv škody způsobené v důsledku jejich zveřejnění.


 6. PRÁVA A POVINNOSTI

  6.1. Provozovatel se zavazuje udržovat Web trvale a nepřetržitě, aby jej uživatelé mohli používat

  6.2. Provozovatel si také vyhrazuje právo na:

  6.2.1. dočasné zastavení údržby webových stránek z důvodu údržby nebo úprav webových stránek;

  6.2.2. zasílání technických zpráv souvisejících s fungováním webových stránek a poskytováním služeb na e-mailové adresy uživatelů;

  6.2.3. blokování přístupu ke zdrojům pro Uživatele, jejichž účet obsahuje erotický nebo pornografický obsah, obsahuje nelegální software nebo informace o jeho získání a další obsah, který je v rozporu se zákonem, slušností nebo oprávněnými zájmy Poskytovatele služeb;

  6.2.4. přestat poskytovat služby a smazat účet Uživatele na webových stránkách v případě nedodržení předpisů nebo pokud není možné efektivní poskytování služeb z důvodu chyby Uživatele

  6.3. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit nabídku Poskytovatele služeb, pokud to není v souladu s politikou Provozovatele nebo s ustanoveními předpisů.

  6.4. Je zakázáno, aby Uživatel poskytoval nelegální obsah a používal služby Webových stránek způsobem, který je v rozporu se zákonem, slušností a porušuje osobní práva třetích osob nebo oprávněné zájmy poskytovatele služeb.

  6.5. Poskytovatel služeb neumožňuje kopírovat, upravovat, distribuovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem používat jakákoliv díla zpřístupněná na Webových stránkách, s výjimkou jejich použití v rámci používání služeb Webových stránek.


 7. POPLATKY

  7.1. Provozovatel neúčtuje Zákazníkům poplatky za používání webových stránek.

  7.2. Provozovatel účtuje Poskytovateli služeb poplatky za používání webových stránek za podmínek uvedených v ceníku dostupném na této adrese.


 8. SLEVY

  8.1. Provozovatel poskytuje možnost udělování slevových kódů pro použití na Webových stránkách.

  8.2. Poskytnuté slevové kódy opravňují Uživatele ke konkrétní slevě v souladu s pravidly dané akce, zveřejněnými na Webových stránkách.

  8.3. Uživatel, kterému byly přiděleny kódy, se zavazuje, že nebude prodávat, darovat nebo jinak poskytovat kód slevy udělený jiné osobě nebo jakémukoliv jinému subjektu.


 9. ODPOVĚDNOST

  9.1. Provozovatel není odpovědný za:

  9.1.1. jakékoliv škody způsobené třetím stranám v důsledku toho, že Uživatelé používají Služby způsobem, který je v rozporu s nařízeními nebo zákony;

  9.1.2. informace a materiály stažené a zaslané přes internet uživateli přímo nebo nepřímo související s webem;

  9.1.3. ztráta dat uživatelem v důsledku vnějších faktorů (např. selhání softwaru) nebo jiných okolností mimo kontrolu provozovatele (akce třetích stran);

  9.1.4. škody způsobené přerušením provozu Webové stránky;

  9.1.5. poskytování nepravdivých nebo neúplných informací při registraci účtu Uživatelů nebo používání Služeb;

  9.1.6. další případy nedodržení podmínek těchto předpisů ze strany Uživatele.

  9.1.7. Činnost Poskytovatelů služeb.

  9.2. Provozovatel neodpovídá za závazky vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem služby a Zákazníkem, včetně neplnění nebo nesprávného plnění této smlouvy, včetně škod způsobených v souvislosti s jejím plněním.


 10. STÍŽNOSTI

  10.1. Uživatelé mají právo podávat stížnosti týkající se poskytování služeb přímo Poskytovateli služeb.

  10.2. Stížnosti uvedené v bodě 10.1. Všeobecných podmínek se mohou týkat kvality Služby poskytované Poskytovatelem služby.

  10.3. Uživatelé mají právo podávat stížnosti týkající se provozu Webových stránek přímo Provozovateli

  10.4. V případě uvedeném v bodě 10.3. Všeobecných podmínek by měla být stížnost podána prostřednictvím formuláře pro stížnost na Webových stránkách.

  10.5. Stížnost by měla obsahovat zejména:

  10.5.1. Identifikaci uživatele;

  10.5.2. Rezervační číslo poskytnuté Uživateli v e-mailu potvrzujícím objednávku

  10.5.3. předmět stížnosti;

  10.5.4. popis okolností odůvodňujících podání stížnosti.

  10.6. Stížnosti budou posouzeny do 14 dnů od data přijetí oznámení.


 11. OSOBNÍ ÚDAJE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

  11.1. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů ) Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytnutých v registračním formuláři a údajů aktualizovaných během používání Webové stránky provozovatelem za účelem poskytování služby poskytované Webovou stránkou.

  11.2. Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na Webových stránkách.

  11.3. Přijetím Všeobecných podmínek souhlasí Uživatelé se zpracováním svých osobních údajů.

  11.4. Pokud Uživatel používá Služby související s veřejným sdílením jeho Fotografie na Webových stránkách, v souladu s čl. 81 zákona o autorských právech a právech souvisejících, uživatel souhlasí s její bezplatným záznamem, reprodukcí a distribucí Poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb prohlašuje, že fotografie bude použita pro správné fungování Služeb, nebo bude použit k identifikaci uživatele nebo pro propagační, reklamní a marketingové účely Poskytovatele služeb.

  11.5. Uživatel prohlašuje, že má vlastnická autorská práva k Dílům. Uživatel uděluje Poskytovateli služeb bezplatnou, nevýhradní a územně neomezenou licenci po dobu trvání Služeb, která umožňuje použití Díla v následujících oblastech použití, zejména: výroba, reprodukce, veřejná reprodukce a zobrazování, uložení do počítače a serverů počítačové sítě, umístění v síti Internet.

  11.6. Přijetím předpisů Poskytovatelé služeb souhlasí s tím, aby Provozovatel použil materiály obsažené v jejich nabídkách pro marketingové účely Provozovatele. Poskytovatelé služeb souhlasí s použitím zejména fotografií, popisů a videí Poskytovatelů služeb.

  11.7. Přijetím předpisů Poskytovatelé služeb souhlasí s tím, aby Provozovatel přenesl materiály obsažené v jejich nabídkách na třetí strany (např. Přidružené sítě, přidružené partnery)


 12. ŘEŠENÍ SPORŮ

  12.1. Jakékoli spory mezi Uživateli a Provozovatelem budou vyřešeny smírně.

  12.2. V případě, že nebude dosaženo dohody do 60 dnů od vzniku sporu, může být požádán o řešení obecný soud příslušný pro sídlo Provozovatele.


 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  13.1. Předpisy vstupují v platnost 25. května 2018.

  13.2. Poskytovatel služeb má právo jednostranně měnit Všeobecné podmínky. Změny Všeobecných podmínek vstoupí v platnost po 7 dnech od oznámení e-mailem Uživatelům o změnách.

  13.3. Ve věcech, na které se Všeobecné podmínky nevztahují, se použijí ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb, zákona o ochraně osobních údajů, občanského zákoníku a dalších závazných ustanovení polského práva.